Algemene voorwaarden 2019

NIET MEER VAN TOEPASSING. ALLEEN TER REFERENTIE.

MessageBird is een Cloud Communications Platform as a Service (CPaaS) dat snelle, betrouwbare en innovatieve Voice, SMS, Chat en RCS oplossingen biedt met een wereldwijd bereik. Onze klanten zijn over het algemeen bedrijven die onze diensten integreren in hun bedrijfsvoering.


Wanneer je een account aanmaakt bij MessageBird door het registratieformulier op onze website in te vullen, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Je bevestigt ook dat je minstens 18 jaar oud bent. Als u onze diensten voor zakelijke doeleinden gebruikt, is dat bedrijf gebonden aan de onderstaande voorwaarden.


 1. General

  1. In deze overeenkomst wordt met "wij", "ons", "onze" of "MessageBird" MessageBird B.V. bedoeld. Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

  2. Alleen deze voorwaarden, en geen andere voorwaarden, zijn van toepassing op alle diensten die MessageBird u levert, tenzij we schriftelijk anders overeenkomen. Als u onze services gebruikt, accepteert u deze voorwaarden en worden ze een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en MessageBird.

  3. Our Service Level Agreement and Privacyverklaring are part of these Terms. You can find these documents here: www.messagebird.com/legal. By using our Diensten, you confirm that you have read these documents and that you agree and shall comply with them. When we refer to ‘Terms’, we refer to all these documents and these General Terms and Conditions.

  4. In deze overeenkomst betekent een "partij" ofwel u ofwel MessageBird. Wanneer we verwijzen naar diensten, omvat dit alle diensten die we aanbieden, inclusief diensten als SMS, Voice, SIP Trunking, Chat, Lookup/HLR, Verify, Numbers, Reporting Service, Flow Builder en RCS, of andere diensten zoals beschreven op onze website ("Diensten").

  5. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dat doen, zullen wij u vooraf via e-mail of via onze website op de hoogte stellen van wezenlijke herzieningen. Als u onze diensten blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u de MessageBird Diensten niet te gebruiken.

  6. Wanneer u zich registreert voor een account, gaat u een overeenkomst aan met MessageBird voor onbepaalde tijd. Naast alle andere rechten kunnen zowel u als MessageBird deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen door de andere partij ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

  7. Als u zich registreert voor een MessageBird account of als u onze Services namens een organisatie gebruikt, gaat u namens uw organisatie akkoord met deze Voorwaarden. U garandeert dat u de bevoegdheid hebt om uw organisatie aan deze Voorwaarden te binden, alsof de organisatie uzelf was. Als uw organisatie onze Services gebruikt, wordt dit beschouwd als een bevestiging door de organisatie dat zij gebonden is aan deze Voorwaarden.

 2. Services

  1. We will provide you with our Services in accordance with these Terms and the SLA. You can find our SLA here: https://www.messagebird.com/en/legal/sla

  2. Wij zijn gerechtigd een deel van onze Diensten of procedures door derden te laten uitvoeren. Wij garanderen niet dat onze Diensten altijd beschikbaar of ongestoord zijn. Als er sprake is van onbeschikbaarheid of niet-uitvoering van onze Diensten, hebt u het recht om servicekredieten te vorderen in overeenstemming met de SLA. Wij zullen geen andere verplichting hebben om u te compenseren voor het niet beschikbaar zijn of niet presteren van onze Services. MessageBird is niet aansprakelijk voor kortstondige of langdurige onderbreking van de gegevensoverdracht naar de ontvanger van de via ons platform verzonden communicatie. Alle door MessageBird opgegeven periodes en data zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  3. Wij kunnen naar eigen goeddunken beslissen of wij u onze Diensten kunnen leveren. Wij kunnen de criteria voor het gebruik van onze Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Alleen als we besluiten dat we u niet willen voorzien van onze Diensten, zullen we ongebruikte vooruitbetaalde credits of saldo terugbetalen.

 3. Prijzen en betaling

  1. You pay for our Services up-front by purchasing a prepaid balance or prepaid credits. Your purchased prepaid balance or credits will be added to your account. We will charge your prepaid balance or credits for the Services you use aan de actual fee rates specified on our website (https://www.messagebird.com/en/pricing). We have the right to change these fee rates at any time. We will publish changed fee rates on our website. All fee rates we publish exclude any applicable taxes and banking fees. You are responsible for and shall pay all taxes and fees applicable to your use of our Services.

  2. Elk vooruitbetaald saldo of credits die u koopt, vervalt als u het saldo of de credits niet binnen een jaar na de aankoopdatum gebruikt. MessageBird is niet verplicht vooruitbetaalde tegoeden of credits terug te betalen.

  3. Als we je een factuur sturen voor het gebruik van onze Diensten (anders dan voor de aankoop van vooruitbetaald tegoed of credits), moet deze factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald in de valuta en op de bankrekening die op de factuur zijn vermeld. Als u het niet eens bent met onze factuur, moet u ons dit binnen 14 dagen na de factuurdatum laten weten. Als u een factuur betwist, schort dit uw verplichting om de factuur vóór de vervaldatum te betalen niet op: pay . Als u een factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betwist, hebt u op grond van deze overeenkomst niet langer het recht om een geschil of claim met betrekking tot die factuur in te dienen.

  4. U heeft niet het recht om een overeenkomst met MessageBird gedeeltelijk te ontbinden, of om betalingsverplichtingen op te schorten of met ons te verrekenen. Indien u verzuimt pay een factuur binnen de betalingstermijn te voldoen, bent u in verzuim onder deze overeenkomst.

 4. Uw nalevingsverplichtingen

  1. Bij het gebruik van de Diensten dient u zich te houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten en aan deze Voorwaarden of andere voorwaarden die tussen ons zijn overeengekomen.

  2. U mag de Diensten niet gebruiken of toestaan dat de Diensten worden gebruikt om onwettige inhoud te verzenden. Onwettige inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die:

   • ongevraagd is, met inbegrip van maar niet beperkt tot "junk mail", "bulk e-mail", spam of ander ongevraagd reclamemateriaal;

   • kwalificeert als SPAM onder de toepasselijke wet- en regelgeving;

   • mogelijk de introductie van schadelijke computerprogramma's of code in MessageBird's platform of eindgebruikersapparaten veroorzaakt;

   • in strijd is met wettelijke, regelgevende, overheids- of telecommunicatievoorschriften of praktijkcodes;

   • onwettig, pornografisch, beledigend, racistisch, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, discriminerend, misleidend of onjuist is; of

   • inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een persoon of entiteit; of

   • op een andere manier illegaal is;

   die naar eigen goeddunken van MessageBird wordt bepaald.

  3. U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie die door u of namens u via ons platform wordt verzonden. U moet adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat de Diensten worden gebruikt in strijd met deze Voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving en om ongeoorloofde toegang tot ons platform via uw software of systemen te voorkomen.

  4. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de diensten niet gebruiken of laten gebruiken door een concurrent van MessageBird of een andere dienstverlener die diensten verleent die in wezen vergelijkbaar zijn met de diensten van MessageBird. U zult de Services niet doorverkopen aan derden of enige vorm van compensatie of financieel gewin van derden accepteren voor het gebruik van de Services, of om derden toe te staan de Services te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U zult onze Services niet gebruiken op een manier die de belangen van MessageBird of haar adverteerders schaadt of kan schaden.

  5. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u via onze Diensten geen sofi-nummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer of soortgelijke identificatiecode, creditcard- of bankpasnummer, werkgelegenheids-, financiële of gezondheidsinformatie of enige andere informatie die onderworpen kan zijn aan specifieke privacy- en beveiligingswetten, zoals de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) die van toepassing is op Diensten die in de Verenigde Staten van Amerika worden verleend, indienen.

  6. Wij kunnen van u verlangen dat u zich identificeert met behulp van een paspoort of een ander identificatiedocument, of dat u ons financiële informatie verstrekt. In dergelijke gevallen keuren wij goed dat u de in artikel 4.5 bedoelde informatie verstrekt.

  7. Indien u onze Voice Services gebruikt, erkent u dat deze niet de reguliere telefoondiensten vervangen en dat u niet op onze Services zult vertrouwen om contact op te nemen met alarmnummers. Wij zullen nooit aansprakelijk zijn, en u zult ons schadeloosstellen en volledig vergoeden voor eventuele schade die wij lijden in verband met het onvermogen om contact op te nemen met noodhulpdiensten via onze Voice Services.

  8. U stemt ermee in de door MessageBird aan u verstrekte gebruikersnaam en wachtwoorden vertrouwelijk te houden. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u vermoedt of weet dat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gestolen of door derden worden gebruikt. U blijft als enige verantwoordelijk voor al het geautoriseerde en ongeautoriseerde gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account.

  9. U moet ons alle informatie verstrekken waarom wij redelijkerwijs verzoeken:

   • om uw naleving van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden te bevestigen; of

   • in antwoord op een verzoek van een wettelijke, regelgevende of overheidsinstantie of telecomoperator.

  10. Als u een klacht heeft over het functioneren van onze dienst, dient u dit binnen acht (8) dagen nadat u het probleem heeft ontdekt aan ons te melden. Uw kennisgeving aan ons moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de storing bevatten, zodat wij adequaat op de kwestie kunnen reageren.

 5. Gegevensbescherming

  1. You guarantee that you have obtained all required and valid consents under the applicable data protection laws and regulations (such as the EU General Gegevensbescherming Regulation) as required for the processing of personal data by MessageBird for the performance of our Services. You acknowledge that MessageBird has the right to view any electronic communications sent or received by the you through our platform, to check if the content meets the requirements of these Terms or applicable laws and regulations.

  2. You and MessageBird both acknowledge that with respect naar de processing of personal data on end-users that you provide to us through our Services, MessageBird is the data processor. If you wish to enter into a data processing agreement with MessageBird, you can send a request to privacy@messagebird.com and we will provide you with a pre-signed version of our Data Protection Annex.

 6. Intellectueel eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten op ons platform, onze diensten, materialen, documentatie of andere functionaliteiten die wij u aanbieden, ook op uw verzoek, blijven exclusief bij MessageBird. Deze Voorwaarden verlenen u geen rechten, intellectuele eigendomsrechten of licenties met betrekking tot ons platform, onze Diensten of andere door u geleverde documentatie of materialen.

 7. Disclaimer

  1. Wij garanderen uitdrukkelijk niet dat door u via ons platform verzonden elektronische communicatie correct en tijdig door de eindgebruiker wordt ontvangen. U erkent in dit verband dat MessageBird's platform alleen functioneert als een kanaal voor de overdracht van elektronische communicatie. Onze diensten strekken zich niet uit tot het daadwerkelijk afleveren en ontvangen van elektronische communicatie, maar zijn beperkt tot het goed functioneren van ons platform.

  2. U erkent dat indien u de Conversations API gebruikt, dit het gebruik van integraties van derden kan omvatten en dat de voorwaarden van deze derden rechtstreeks van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Conversations API. In dat geval bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van deze derden. Indien MessageBird verliezen of schade lijdt als gevolg van een claim met betrekking tot uw gebruik van de Conversations API in strijd met de toepasselijke voorwaarden van derden, zult u MessageBird onverwijld volledig schadeloosstellen en vergoeden voor dergelijke verliezen of schade.

  3. De diensten van MessageBird met betrekking tot de Conversations API omvatten alleen de werking van de integratie van communicatiediensten van derden. U erkent dat deze diensten niet door MessageBird, maar door derden worden uitgevoerd. MessageBird is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor, inclusief maar niet beperkt tot: de prestaties, serviceonderbrekingen, down-time of het functioneren van geïntegreerde communicatiediensten van derden.

  4. U begrijpt dat elektronische communicatie verzonden via de Conversations API de eindgebruiker niet altijd bereikt via het gekozen communicatiekanaal. Indien u een SMS fallback-optie via de Conversations API heeft geselecteerd, gaat u akkoord met pay de tarieven die van toepassing zijn op uw gebruik van de SMS-diensten.

 8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  1. MessageBird is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door:

   • fouten, vergissingen of vertraging in de levering, verzending of ontvangst van elektronische communicatie;

   • onbevoegd of frauduleus gebruik van ons platform; of

   • door u verstuurde elektronische berichten die niet voldoen aan de wettelijke of door telecomoperatoren gestelde eisen.

  2. Wij zijn alleen aansprakelijk onder deze Voorwaarden indien:

   • u ons onverwijld schriftelijk in kennis hebt gesteld van een inbreuk op onze verplichtingen en u ons een redelijke termijn hebt gegeven om deze inbreuk te corrigeren;

   • de gebeurtenis of omstandigheid die de inbreuk veroorzaakt ligt binnen onze redelijke controle; en

   • wij deze inbreuk niet binnen een redelijke termijn hebben gecorrigeerd.

  3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verlies van inkomsten, winst, gegevens, zaken, verwachte besparingen, schade als gevolg van vorderingen van derden of enige andere schade door bedrijfsstagnatie. Onze totale aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden is beperkt tot EUR 5.000.

  4. Niets in deze Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt (i) met opzet, fraude of grove nalatigheid, of (ii) voor schade met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

  5. Als je een van je verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt, kunnen we je account en onze verplichtingen onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder dat we pay enige compensatie hoeven te betalen. Bovendien hebben we in dat geval het recht om u een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000 per overtreding in rekening te brengen. Deze boete komt bovenop alle andere rechten van MessageBird om nakoming van deze Voorwaarden of schadevergoeding te eisen.

  6. Indien MessageBird of een van onze groepsmaatschappijen verliezen lijdt, die het gevolg zijn van een claim van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van onze services in strijd met deze voorwaarden, rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving, zult u MessageBird of een van zijn groepsmaatschappijen onverwijld volledig schadeloosstellen en vergoeden voor dergelijke verliezen. Deze verliezen omvatten redelijke juridische kosten die MessageBird of een van haar groepsmaatschappijen maakt om zich tegen een dergelijke claim van derden te verdedigen of deze te schikken.

 9. Beëindiging en schorsing

  1. MessageBird mag de overeenkomst beëindigen of opschorten door u op de hoogte te stellen indien:

   • u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt;

   • MessageBird is van mening dat uw gebruik van de diensten in strijd zou kunnen zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden, of op enigerlei wijze als beledigend of gewelddadig zou kunnen worden beschouwd;

   • MessageBird's belangen op enigerlei wijze geschaad zouden kunnen worden door uw gebruik van de diensten;

   • u faillissement, surseance van betaling of soortgelijke bescherming tegen schuldeisers aanvraagt;

   • u failliet bent verklaard of surseance van betaling is verleend; of

   • u onze Diensten gedurende een ononderbroken periode van twaalf (12) maanden of meer niet hebt gebruikt.

  2. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, is MessageBird niet verplicht tot restitutie van vooruitbetaalde bedragen of kredieten. Reeds aan u gefactureerde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar.

  3. Beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zal geen invloed hebben op opgebouwde rechten of verplichtingen of verschuldigde betalingen of het van kracht worden of blijven van enige bepaling van deze overeenkomst die bedoeld is om van kracht te worden of te blijven op of na beëindiging. Zonder beperking blijven de bepalingen 4, 5, 8, 9.3, 12, 13, 15 en elke andere bepaling waarvan is aangegeven dat zij na beëindiging of afloop van kracht blijft, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de interpretatie of handhaving van deze voorwaarden, na beëindiging of afloop van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, voor onbepaalde tijd van kracht.

 10. Overmacht

  1. So called ‘Overmacht Events’ may happen. A Force Majeure Event means, with respect to a party, any event or circumstance, regardless of whether it was foreseeable, was not caused by that party and that prevents a party from complying with any of the obligations under this these Terms other than an obligation to pay money. Force Majeure Events include failure of a utility service, transport or telecommunications network or the internet, default of suppliers or subcontractors, war, riot, civil commotion, fire, flood, or storm.

  2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, wordt de partij die door dat geval van overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen (de "Niet-nakomende Partij"), vrijgesteld van de nakoming van die verplichtingen, op voorwaarde dat die Niet-nakomende Partij redelijke inspanningen heeft geleverd om die verplichtingen na te komen.

 11. Gebruik van de naam

  U geeft MessageBird toestemming om uw handelsmerken, logo's of tekens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat we u als klant van MessageBird mogen vermelden op onze website en in ander promotiemateriaal zoals advertenties of presentaties. We zullen uw naam niet gebruiken als u een natuurlijk persoon bent. Tenzij anders overeengekomen, zult u het merk, de handelsmerken, logo's of tekens van MessageBird voor geen enkel doel gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 12. Vertrouwelijkheid

  1. "Vertrouwelijke informatie" verwijst naar informatie die door een partij vertrouwelijk wordt gehouden en als zodanig is gemarkeerd, of informatie, schriftelijk of mondeling, die door haar aard voor een redelijk persoon onder de omstandigheden als vertrouwelijke informatie van een partij zou worden opgevat. Details van het MessageBird platform, ondersteunende documentatie, de diensten en de resultaten van prestatietests van de diensten worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

  2. De ontvangende partij gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij alleen voor het uitvoeren of ontvangen van de Diensten en deelt deze informatie alleen op een "need-to-know" basis met werknemers en andere contractanten, mits zij wettelijk verplicht zijn de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden.

  3. De ontvangende partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken in verband met een gerechtelijke of administratieve procedure voor zover deze bekendmaking vereist is krachtens de wet of een gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de partij die Vertrouwelijke Informatie moet bekendmaken, de andere partij onverwijld schriftelijk van deze procedure in kennis stelt, indien dit door wet- en regelgeving is toegestaan, en redelijke inspanningen verricht om de bekendmaking tot een minimum te beperken voor zover dit bij wet is toegestaan.

  4. De vertrouwelijke informatie van een partij omvat geen informatie die:

   • publiekelijk bekend is of wordt, anders dan door ongeoorloofde bekendmaking door de ontvangende partij;

   • rechtmatig door een derde aan de ontvangende partij is bekendgemaakt zonder beperking op de bekendmaking; of

   • onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij, welke onafhankelijke ontwikkeling kan worden aangetoond met schriftelijke bewijsstukken.

  5. Elke partij houdt alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op of verkregen is van de andere partij vertrouwelijk voor de duur van deze overeenkomst en een periode van ten minste drie (3) jaar daarna.

 13. Mededelingen

  Any notice given under these Terms will be given in writing naar de receiving party by personal delivery, registered mail or courier, or sent by e-mail to the designated email address. Your designated e-mail address is the address you fill in when you register for an account. Our designated e-mail address is support@messagebird.com.

 14. Invaliditeit

  Indien een bepaling in of een deel van deze voorwaarden op enigerlei wijze onverbindend is of wordt, blijven partijen aan het overblijvende deel gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en het doel van deze overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 15. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

  1. Deze Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden, hun onderwerp of hun totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

  2. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de bevoegde rechtbanken in Amsterdam exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

  3. Voordat u een formele juridische claim indient, moet u de kwestie eerst aankaarten bij ons support- of juridische team. In de meeste gevallen kunnen we geschillen op die manier oplossen.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

De right message -> to the right person -> aan de right time.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

De right message -> to the right person -> at the right time.