Privacyverklaring

Privacy Statement

Als u een Overeenkomst met ons bent aangegaan op basis van deze Voorwaarden, raden wij u aan een permanente kopie te downloaden en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Deze privacyverklaring is bedoeld om duidelijke, toegankelijke en eenvoudig te begrijpen informatie te verstrekken aan alle websitebezoekers, leads, klanten en de ontvangers van onze communicatiediensten.

Als een omnichannel communicatieplatform bieden wij en onze Affiliates (samen "wij", "ons", of "onze", ) een breed scala aan oplossingen om de communicatie-ervaring voor ontwikkelaars, bedrijven en uw beoogde publiek te verbeteren. Om deze diensten te leveren, onze websites te behiern en onze dagelijkse activiteiten uit te voeren, verwerken we persoonsgegevens. In deze privacyverklaring verwijzen de termen "u", "uw" of "klant" naar u. "Filiaal" betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de vermelde partij. In het kader van deze definitie betekent "zeggenschap" directe of indirecte eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde belangen van de betreffende entiteit of de macht om het management en het beleid van de betreffende entiteit te sturen.

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op de praktijken en diensten die door ons worden geleverd.

This privacy statement applies naar de use of our websites, the platform, and all products and services provided by us, and contains information about what personal data we collect, why we collect it, and how we process it so that you can make an informed decision before making use of our website, platform, and communications services.

Personal data refers to information that would allow any natural person to be directly or indirectly identified. Your use of our website, platform, or services may involve processing of personal data relating to three categories of individuals:


 • Persoonlijke gegevens met betrekking tot websitebezoekers in lijn met de instellingen toegepast in de cookie consent manager, of door u ingediend via formulieren of andere middelen.

 • Persoonlijke gegevens met betrekking tot een klant of potentiële klant, aangeduid als "klantaccountgegevens" of "informatie over potentiële klanten".

 • Persoonsgegevens met betrekking tot een eindgebruiker of ontvanger van de diensten, d.w.z. het individu dat met u communiceert via onze diensten en/of communicatie van u ontvangt via onze diensten, aangeduid als "eindgebruikersgegevens" (gezamenlijk "Eindgebruiker").


Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens is een van onze kernprincipes. Onze privacyverklaring is bedoeld om u een gedetailleerd inzicht te geven in onze manier van gegevensverwerking. Het is belangrijk voor ons dat de informatie in deze privacyverklaring transparant is en dat je je goed geïnformeerd en bevoegd voelt als het gaat om de privacy van jouw persoonlijke gegevens en die van je Eindgebruikers, en de stappen die we nemen om die persoonlijke gegevens te beschermen.


Als u of een van uw Eindgebruikers zich in Singapore bevindt, moeten verwijzingen in deze privacyverklaring naar termen als "betrokkene", "gegevensbeheerder" en "gegevensverwerker" worden gelezen als verwijzingen naar de equivalente termen "individu", "organisatie" en "gegevensbemiddelaar" onder de Personal Data Protection Act van 2012 ("PDPA").


Als u of een van uw Eindgebruikers in Californië woont, moeten verwijzingen in deze privacyverklaring naar termen als "persoonsgegevens", "betrokkene", "gegevensbeheerder" en "gegevensverwerker" worden gelezen als verwijzingen naar de equivalente termen "persoonlijke informatie", "consument", "bedrijf" en "dienstverlener" onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act) ("CCPA").

We passen vergelijkbare gegevensbeschermingsnormen toe op alle personen, ongeacht nationaliteit, geografische locatie of gegevensbron. Als algemeen principe geldt dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt als dat nodig is om een doel te bereiken, de personen van wie de gegevens zijn, goed zijn geïnformeerd en er wettelijke gronden zijn om dit te doen. Alle activiteiten waarbij persoonlijke gegevens betrokken zijn, worden getoetst aan de GDPR van de EU of andere toepasselijke wetten.

1. Over onze verwerking van persoonsgegevens

Wij zullen persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de specifieke doelstelling(en) waarvoor u persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist. Paragraaf 2.2 van deze privacyverklaring geeft u een overzicht van de verschillende doeleinden die op u van toepassing kunnen zijn. Enkele basisvoorbeelden van handelingen die ertoe leiden dat wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn (a) het aanmelden voor onze nieuwsbrief, (b) het aanmelden voor de diensten via onze website en het accepteren van de Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden"), of (c) het aanmelden voor de diensten via een bestelformulier. Voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt u in de gelegenheid gesteld om expliciet in te stemmen met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en delen van de door u verstrekte persoonsgegevens.


Wanneer je persoonlijke gegevens met ons deelt, verplichten wij ons om deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en e-privacy, waaronder de General Data Protection Regulation ("GDPR"). Vanwege de aard van de diensten hebben we geen directe interactie met Eindgebruikers. U bent er verantwoordelijk voor dat u over alle toepasselijke rechten en toestemmingen beschikt die nodig zijn om persoonlijke gegevens van Eindgebruikers met ons te delen en dat de persoonlijke gegevens juist en volledig zijn.


1.1 Rollen en verantwoordelijkheden

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens komen verschillende rollen en verantwoordelijkheden kijken. Voor uw gemak biedt deze privacyverklaring een uitleg van de relevante rollen, de bijbehorende verantwoordelijkheden van elke rol en de bestuurssystemen die een integrale rol spelen bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens.


De 'voor de verwerking verantwoordelijke' bepaalt het doel (waarom) en de middelen (hoe) van de verwerking van persoonsgegevens en blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene. In de praktijk is de verwerkingsverantwoordelijke vaak het bedrijf waaraan een individu (of de betrokkene) zijn persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt.


Een "gegevensverwerker" is een bedrijf dat diensten verleent aan de gegevensbeheerder en persoonsgegevens ontvangt van of namens de gegevensbeheerder om deze diensten uit te voeren. Om een voorbeeld te geven: wanneer een van onze klanten een marketingcampagne verstuurt via ons communicatieplatform, ontvangen we persoonsgegevens van de klant, zoals een telefoonnummer of e-mailadres van de beoogde ontvanger, om de dienst te kunnen leveren. In dit voorbeeld treden wij op als de gegevensverwerker van de klant, die op zijn beurt optreedt als de gegevensbeheerder van het telefoonnummer of e-mailadres dat aan hem is toevertrouwd door de persoon aan wie deze persoonsgegevens toebehoren. De gegevensverwerker verwerkt persoonsgegevens alleen volgens de instructies van de gegevensbeheerder en in overeenstemming met zijn eigen wettelijke verplichtingen. Deze instructies worden doorgaans vastgelegd in een specifieke gegevensverwerkingsovereenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker.


Afhankelijk van uw relatie met ons kunnen we gegevensbeheerder of gegevensverwerker zijn, of in bepaalde omstandigheden kunnen we beide zijn. Als u vragen hebt over deze praktijken of meer algemene vragen over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy[at]bird.com.

Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, waaronder het voorkomen van spam en fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, communicatie, marketing, verkoopactiviteiten en aanvullende diensten. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder doel verzameld, gebruikt of bewaard. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens van u of uw eindgebruikers.

2. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

We hebben een paar belangrijke prioriteiten als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Niet alleen geven we prioriteit aan het veilig bewaren van uw persoonlijke gegevens, we zetten ons ook in om uw privacyrechten en vrijheden als individu te beschermen. We gebruiken je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden waarmee je hebt ingestemd of zoals toegestaan door de Voorwaarden en deze privacyverklaring.


2.1 Rechtmatigheid van de verwerking

Alle persoonlijke gegevens die we verwerken, worden alleen verwerkt voor zover we hiervoor een wettelijke basis hebben. De rechtsgrondslagen waarop we ons baseren voor het verwerken van persoonsgegevens zijn: (a) toestemming, (b) uitvoering van een contract, (c) naleving van een wettelijke verplichting en (d) gerechtvaardigd belang.

Zoals hierboven aangegeven, verwerken wij persoonsgegevens op een beperkt aantal rechtsgronden:


 • Expliciete toestemming van de betrokkene. Bijvoorbeeld door het aanvinken van een vakje op onze website wanneer u productinformatie wilt downloaden of door het indienen van een formulier om gecontacteerd te worden door onze verkoopafdeling.

 • Uitvoering van een contract. Dit omvat niet alleen het verlenen van de diensten, maar ook het onderhandelen over en het ondertekenen van een contract om een dienst te ontvangen.

 • Compliance with legal obligations applicable to us. For instance, preventing misuse of our services, cooperating with formal verzoeken om openbaarmaking, and retaining customer account data and financial data.

 • Legitiem belang. Dit geldt (in sommige rechtsgebieden) bijvoorbeeld voor direct marketing activiteiten gericht op bestaande klanten op een opt-out basis. Wanneer we ons beroepen op gerechtvaardigd belang, hebben we geoordeeld dat de verwerking geen hoog risico inhoudt, geen verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens inhoudt en niet in strijd is met fundamentele mensenrechten.


De specifieke rechtsgrondslag die ons toestaat om uw persoonlijke gegevens te verwerken kan verschillen wanneer u onze diensten ontvangt van een entiteit die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") en als gevolg daarvan kunnen de diensten en onze verwerkingsverplichtingen onderworpen zijn aan niet-EU-vereisten inzake gegevensbescherming.


2.2 Doelen

De purposes for which we process personal information depend on your relationship with us. For starters, you will be required to submit personal data related to you and the business you represent when creating an account. In addition, we may also require personal data in order to enable you and your End-User’s (as applicable) to make use of our services. In other circumstances, we may process your personal data to conduct and expand our day-to-day business, for analytical improvements naar de service, support, sales, marketing, to fulfill our statutory legal obligations, and for legitimate business purposes. Personal data can also help us improve the quality of our services and to develop new functionalities to fit the needs of our customers, such as product and experience personalization. In Sectie 3.4 of our Data Processing Agreement (DPA) we refer to these purposes combined as ‘legitimate business purposes’.


We vragen alleen om persoonlijke gegevens die nodig zijn om de hieronder vermelde doeleinden te vervullen die op u van toepassing zijn; op voorwaarde echter dat als de aard van onze relatie met u verandert, we u mogelijk vragen om aanvullende informatie te verstrekken of persoonlijke gegevens te verwijderen die niet langer nodig zijn. Als u bijvoorbeeld een formulier invult om meer informatie aan te vragen over een van onze producten, gebruiken we uw contactgegevens om u de gevraagde productinformatie toe te sturen. Als u vervolgens besluit om klant te worden, hebben we aanvullende informatie nodig, waaronder uw factuuradres, om een account aan te maken en u de diensten te leveren.


Hieronder volgt een lijst met doeleinden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is. Het specifieke doel dat van toepassing is op de verwerking van uw persoonlijke gegevens hangt af van de aard en omvang van uw relatie met ons.


 • Om relevante informatie over onze producten en diensten te delen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren, met inbegrip van belangrijke kennisgevingen over de diensten.

 • Om een account aan te maken dat gekoppeld is aan u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

 • Om uw identiteit te verifiëren.

 • De toegang tot en het gebruik van de diensten vergemakkelijken in overeenstemming met de voorwaarden.

 • Voor financiële en factureringsdoeleinden, waaronder het voldoen aan financiële verplichtingen zoals het betalen van belastingen en het zorgen dat facturen worden betaald.

 • Om klantenondersteuning te bieden en met u te communiceren over uw account en het gebruik van de services.

 • Om het gebruik van onze producten en diensten te analyseren.

 • Voor de overdracht van informatie over de diensten; het bepalen van de prioriteit van de verwerking van de communicatie, routeringsconfiguraties en het optimaliseren van de infrastructuur.

 • Om naleving van de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving af te dwingen.

 • Om onze site, uw account en de services veilig te houden.

 • Om frauduleuze of onwettige activiteiten op te sporen, te voorkomen en te bestrijden.

 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, u, onze andere klanten of een andere derde partij te beschermen.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het voldoen aan geldige gerechtelijke bevelen, verzoeken tot openbaarmaking, dagvaardingen en andere toepasselijke juridische mechanismen.

 • Om vragenlijsten en enquêtes uit te voeren om betere diensten te kunnen leveren aan jou, onze andere klanten en Eindgebruikers; op voorwaarde echter dat jouw deelname aan en het invullen van vragenlijsten altijd vrijwillig is.

 • Om cookies toe te passen in overeenstemming met uw instellingen voor het beheer van cookietoestemmingen.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe

Het exacte type persoonsgegevens dat we verzamelen, hangt af van de relatie die we met u hebben en de verwerkingsdoeleinden die op u van toepassing zijn. . Het toepassen van uw cookiebeheerinstellingen op onze website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het downloaden van marketingmateriaal, het aanvragen van contact met ons verkoopteam, het aanmaken van een account of het gebruik van een van onze producten en diensten, zijn allemaal voorbeelden van acties die u onderneemt waarbij u bepaalde persoonsgegevens met ons moet delen die specifiek zijn voor die specifieke interactie.


3.1 Persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verzameld

De categorieën persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zijn onder andere persoonlijke identificatiegegevens, informatie over werk of beroep, financiële informatie, commerciële informatie, informatie met betrekking tot internetactiviteiten en locatiegerelateerde informatie.


 • Persoonlijke identificatiemiddelen. When you create an account and make use of any of our products and services, you are required to provide us with personal identifiers. Personal identifiers submitted as part of account creation or use of products and services are referred to as “Customer Account Data”. Customer Account Data consists of your name, contact details such as business address, phone number, and email address, financial information, photo (optional), bio description , and signature (subject to our business interactions). Additionally, when you request product related information, to be contacted by our sales team, or attend events, we may request personal identifiers from you such as your name and contact details.


 • Werkgelegenheid of professionele informatie. De information we process about you that relates to your employment or profession, the company you work for, and your job title.

 • Financiële informatie. The payment and billing information we require you to share with us or directly with a payment-service provider, such as billing name and related address, bank account number, or credit card information.


 • Commerciële informatie. Commercial data relates to your interest in products, your use of services, platforms, and account dashboards, and any of our web pages you visit.


 • Informatie over internetactiviteiten. When you interact with our websites, marketing emails, and services, data is collected about your device and browser, time zone setting, web pages visited, products you view or search for, page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information, internet protocol (IP) address used to connect your computer to the internet, use of cookies, pixels, or similar technologies.


 • Informatie over de locatie. The use of our services and products involves the processing of location related information. The type of data involved will differ depending on the service you use but location related information may include your and/or your End User’s IP-adres, business address, and service traffic related metadata such as the routing path and terminating carriers.


 • Ondersteunende interactie-informatie. When you interact with our Customer Klantenservice team over phone or email we process the phone number or email address that you use, and the content of your query. In case of a phone call we will inform you that the call may be recorded in accordance with applicable laws.

Wij vragen en bewaren alleen persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is. De gegevens die wij opvragen zijn relevant voor onze relatie en uw doel. Wij hebben bijvoorbeeld een e-mailadres nodig om u marketingmails te kunnen sturen, maar wij hebben uw geslacht of betalingsgegevens niet nodig.

3.2 Uit andere bronnen verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens die we van andere bronnen dan uzelf verkrijgen ("Gegevens van derden"). Gegevens van derden kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, (a) persoonlijke identificatoren en (b) informatie over tewerkstelling of beroep, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsbeschrijving en website, (geschatte) bedrijfsomzet en personeelsbereik, bedrijfssector, functie en titel, anciënniteit, volledige naam en telefoonnummer. De informatie die we over u verzamelen uit andere bronnen is bedrijfsgerelateerd, maar zelfs in een zakelijke relatie kan bepaalde informatie als persoonsgegevens worden beschouwd.


Gegevens van derden worden verzameld uit de volgende bronnen:


 • Externe dienstverleners van bedrijfsinformatie. We obtain business data such as employment or professional information from third parties. This information includes email addresses, the company an individual works for, job titles, phone numbers, and URLs of LinkedIn profiles. We obtain this information to expand our business through direct marketing, targeted advertising, and event promotion. Third Party Data may be combined with personal data that you provide to us. Information can be used to develop our business by updating, expanding, and analyzing our customer relationship records.


 • Externe aanbieders van sociale media. Depending on your and/or your End Users' privacy settings, third party social media service providers such as Google, Twitter, and Facebook can provide us with information about you or an End User, as applicable. However, if you or an End User connects to a social media page you may (depending on the platform) be presented with the option to decide whether or not you would like to share that information with us. Third Party Data may be combined with personal data that you provide to us. Information can be used to develop our business by updating, expanding, and analyzing our customer relationship records.


 • Third party services & connectors. We make connectors available on our platform that will allow our services to be used in connection with third party services through API's or other connectors. For the sole purpose of enabling and facilitating the connector, your information may be made available to or shared by our services with the relevant third party service (and vice versa). Personal data that we may receive from the third party service provider on your behalf are contact data, activities and event data. Activities and event data may include personal data in case you as a customer include such information in the use case that you apply to the use of the services.

  • Google API & Connectors: When you as a customer are making use of a connector service that involves the use and transfer of information received from Google API to any other application, you are required to adhier to Google API Services Gebruikersgegevensbeleid, including the Limited Use requirements mentioned therein.


 • Resellers & Partners. In the event you purchase our services through an authorized reseller, the reseller may exchange information with us, and vice versa, for the sole purpose of the Reseller Sales Agreement and the Terms. In the event you purchase services from us following a referral from an authorized partner or you purchase the consultancy services of third party partners (such as implementation services) in respect of our services, limited information can be shared with us by the partner, and vice versa, solely in connection with the referral and discharging any referral fee payments owed by us to the Partner, or solely to assist you in procuring the third party consultancy services in respect of our services.


 • Iemand anders die voor je bedrijf werkt. Colleagues of yours can provide us with personal data about you such as your name, job title, email address, or phone number.


Als je niet langer gecontacteerd wilt worden door onze verkoop- en marketingteams, kun je je altijd afmelden voor een e-mailcampagne door contact op te nemen met je accountmanager of ons ondersteuningsteam via support[at]bird.com.


Behoudens eventuele uitzonderingen die in deze privacyverklaring of in de Voorwaarden zijn vermeld, hebt u altijd een keuze als het gaat om de soorten en omvang van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer wij u vragen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u dat weigeren. Voor veel van onze producten en diensten zijn echter persoonsgegevens nodig, zodat uw keuze om in bepaalde gevallen geen persoonsgegevens te verstrekken, ertoe kan leiden dat u een bepaald product, een bepaalde dienst of een bepaalde functionaliteit niet kunt gebruiken.

Persoonsgegevens van de eindgebruiker per dienst

DIENSTEN

DIENSTEN

BETROKKEN CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS

BETROKKEN CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS

SMS

Telefoonnummer, verkeersgegevens*, locatiegerelateerde gegevens**, communicatie-inhoud

Stem

Telefoonnummer, verkeersgegevens*, locatiegerelateerde gegevens**, opnames van communicatie-inhoud (optioneel)

E-mail diensten

Identification and contact data (name, email address, and other demographic and segment data provided by you as the customer). 


IT-informatie (IP-adressen, gebruiksgegevens, cookiegegevens, online navigatiegegevens, locatiegegevens, browsergegevens). Inhoud van de communicatie.

Nummers
(Local Numbers, Short Codes, Programmable Numbers API)

None. 


Please take the additional service into account that is used in combination with the Numbers service, such as Stem or SMS to get the correct understanding of personal data involved, as applicable to you.

Inbox

Klantagentgegevens, dienst-/kanaalspecifieke gegevens

Flow Builder

E-mail adres, telefoonnummer of kanaal ID in Flow Builder invocaties aangemaakt door de klant, dienst/kanaal specifieke gegevens.

Video

Vergader informatie:

 • Vergaderdatum

 • Beschrijving van de vergadering

 • Evaluatie van de vergadering (optioneel)

 • Afronding van de vergadering (optioneel)

 • Audio- en/of video-opname van de vergadering (optioneel)

Gasteninformatie:

 • Naam van de gast

 • Gast e-mail

 • IP-adres

 • Gastentelefoon (optioneel)

Omnichannel Widget

E-mailadres, telefoonnummer, kanaalidentificatie, voorkeurskanaal voor communicatie, IP-adres, verkeersgegevens*

Gesprek Channels
(WhatsApp for Business, Google Business Messages, Facebook Messenger, Instagram, Line, Twitter, Viber, WeChat)

Telefoonnummer of kanaalidentificatie, verkeersgegevens*, communicatie-inhoud

Pushmeldingen
(Pusher RTC Channels Service and Pusher Beams Service)

IP-adres, verkeersgegevens*, communicatie-inhoud

CDP

Naam, e-mailadres, functie, IP-adres

* Traffic data is data that is processed for the purpose of transmitting communications, such as routing data, and data about the date, time, and duration of the communication. 

** Location related data is data with which the geographical position of the carrier or the communication equipment can be determined on the basis of the supplier used.

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is of wanneer dit wettelijk verplicht is. Gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en gelieerde bedrijven, waaronder aanbieders van communicatie- en technologiediensten. Derden moeten voldoen aan strikte privacy- en beveiligingspraktijken.

4. Partijen waarmee wij persoonsgegevens delen

We delen persoonlijke gegevens met derden, maar alleen in beperkte gevallen. Ongeacht of we de rol van gegevensbeheerder of -verwerker vervullen, wanneer we persoonlijke gegevens delen met derden, zorgen we er altijd voor dat de derden waarmee we persoonlijke gegevens delen zich houden aan vergelijkbare gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring en de gegevensverwerkingsovereenkomst. Er zijn zeven categorieën derden waarmee we persoonsgegevens kunnen delen:


 • (Tele)aanbieders van communicatiediensten

 • Externe service- en technologieleveranciers

 • Betalingsdienstaanbieders (PSP's)

 • Onze partners

 • Onze partners

 • overheidsinstanties, wanneer zij daartoe wettelijk verplicht zijn


4.1 Aanbieders van (Tele)communicatiediensten

Om je bepaalde producten en diensten te kunnen leveren, werken we engage samen met telecomoperators, aggregators, carriers en andere leveranciers van communicatiediensten voor routing- en connectiviteitsdoeleinden. Om ervoor te zorgen dat het door u verzonden bericht de beoogde ontvanger bereikt, ongeacht zijn of haar fysieke locatie, maken we gebruik van een wereldwijd netwerk van telecomaanbieders. Als het gaat om de inhoud van elektronische communicatie die wordt verzonden door communicatieproviders, zijn deze operatoren, aggregators en serviceproviders noch gegevensbeheerders noch gegevensverwerkers, omdat ze slechts fungeren als doorgeefluik voor de verzending van communicatie-inhoud. Als aanbieders van communicatiediensten persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bijv. fraudepreventie, facturering, filtering of wettelijk verplichte bewaring van gegevens), treden zij op als voor de verwerking verantwoordelijken.


4.2 Externe service- en technologieleveranciers

We share personal data with third party service providers, like analytics, data science, and fraud prevention service providers, cloud hosting providers, and third parties used to set up the connectors that a customer wants to make use of. We never share information with a third party without vetting them in advance and having the required contractual, technical, and organizational safeguards in place. An overview of third party service providers that process personal data can be found via the section ‘Erkende verwerkers’ of this privacy statement.


4.3 Betalingsdienstaanbieders (PSP's)

When you (pre)pay for our products and services, PSPs provide you with two ancillary services in addition to the basic provision of payment services: (a) Saved Payment Methods and (b) Auto Recharge. Airwallex, Stripe, Braintree, Mollie, and Adyen are the PSPs that collect, process, and store all of your payment requests and do so as data controllers in their own right. The privacy policies of these Payment Service Providers can be found on their respective websites. 


 • Met de functie Opgeslagen betaalmethoden kunnen klanten voor het gemak financiële informatie voor een specifieke betaalmethode opslaan als ze daarmee instemmen. De informatie die nodig is voor deze service verschilt afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode (bijvoorbeeld creditcard, iDeal of Paypal). Voor een creditcard moet u de laatste vier cijfers van een creditcardnummer, de vervaldatum en de naam van de kaarthouder opgeven. Voor iDeal moet u het IBAN/BIC-nummer en de naam van de rekening opgeven. Voor PayPal is de enige vereiste informatie het e-mailadres van je PayPal-rekening.

 • Met de functie Automatisch aanvullen kun je je rekeningsaldo automatisch aanvullen als het onder een door jou vooraf bepaalde minimumdrempel komt. Je kunt deze aanvullende dienst inschakelen via een schakelknop, waarmee je ons en onze PSP's toestemming geeft om je betalingsgegevens te gebruiken om de tegoeden op je saldo automatisch aan te vullen. Je voorkeursbank kan je om extra verificatie vragen voordat je de functie Automatisch opladen kunt gebruiken.


Voor beide aanvullende betalingsfuncties kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken op de financiële instellingenpagina van uw klantenaccount.


4.4 Onze partners

In het geval u onze diensten afneemt via een geautoriseerde partner ("Reseller"), kan de Reseller informatie met ons uitwisselen, en vice versa, uitsluitend ten behoeve van de Reseller Verkoopovereenkomst en de Voorwaarden, en u geeft toestemming voor een dergelijke informatie-uitwisseling. In het geval u diensten van ons afneemt na een verwijzing van een geautoriseerde partner of u de consultancydiensten van externe partners afneemt (zoals implementatiediensten) met betrekking tot onze diensten ("Partner"), kan beperkte informatie met ons worden gedeeld, en vice versa, uitsluitend in verband met de verwijzing en het betalen van eventuele verwijzingsvergoedingen die wij aan de Partner verschuldigd zijn, of uitsluitend om u te helpen bij het verkrijgen van de consultancydiensten van derden met betrekking tot onze diensten.


4.5 Onze partners

Om wereldwijd zaken te kunnen doen, kan het nodig zijn dat we persoonsgegevens uitwisselen tussen onze filialen. Dit kan van toepassing zijn op klantenservice, internationale verkoopactiviteiten of om de levering van de diensten te vergemakkelijken. Zowel wij als onze Affiliates zullen persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring, de Voorwaarden, de DPA en alleen voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.


4.6 Overheidsinstanties

We will not share your information with third parties outside of those outlined in this privacy statement or without your permission, except when we’re legally required to do so and in accordance with our Beleid inzake verzoeken om openbaarmaking. We will provide you with a notice in case a governmental authority requests information from us about you or your customers, unless this is explicitly forbidden by law. If authorities do not want us to notify our customers, we require them to explicitly reference the legal grounds that would prevent us from doing so in the disclosure request. We push back on any disclosure request to the extent we have a reasonable legal basis to do so. The Beleid voor verzoeken om openbaarmaking addresses circumstances in which we are legally obligated to respond to official government requests for disclosure of information, and the requirements for government requests to be processed in accordance with our policy and law.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan zakelijke partners buiten de Europese Unie. Wij beschikken over krachtige privacyprocedures die wij waar nodig inzetten om de privacy van personen binnen en buiten de EU te beschermen.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Als wereldwijde aanbieder van clouddiensten brengt het gebruik van onze diensten vaak de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers en derden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") met zich mee. We zijn ook een internationale werkgever, die zijn personeel de mogelijkheid biedt om vanuit verschillende geografische regio's te werken. Een praktisch voorbeeld is dat we 'follow the sun support' toepassen op onze klantenondersteuningspraktijken, waardoor we doorlopende en continue ondersteuning bieden, ongeacht het tijdstip of de locatie. We zorgen ervoor dat onze partners, ongeacht hun locatie, voldoende waarborgen hebben om uw persoonlijke gegevens op de juiste manier te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met onze eigen normen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging.


Een van de belangrijke stappen die we nemen als het gaat om internationale gegevensoverdrachten waarbij derde partijen betrokken zijn, is due diligence en doorlichting. Als onderdeel van het doorlichtingsproces van derden zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EER met het vereiste grensoverschrijdende doorgiftemechanisme en de vereiste waarborgen. Dit betekent dat wanneer we engage een derde partij kiezen die buiten de EER is gevestigd, we het gepaste niveau van gegevensbescherming overeenkomen, inclusief aanvullende contractuele, technische en organisatorische maatregelen en de uitvoering van een overdrachtseffectbeoordeling waar nodig, om de voortdurende bescherming van de rechten en vrijheden van alle individuen te garanderen, binnen en buiten de EU. We houden consequent toezicht op wijzigingen in de internationale overdrachtsmechanismen die zijn toegestaan onder de toepasselijke privacywetgeving om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de internationale normen voor gegevensbescherming.


The Data Privacy Framework & MessageBird Verenigde Staten Inc.

MessageBird USA Inc ("MessageBird USA") complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF, and the Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF), (together “DPF”), as set forth by the U.S. Department of Commerce. MessageBird USA has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union and the United Kingdom in reliance on the EU-U.S. DPF and the UK Extension to the EU-U.S. DPF.  MessageBird USA has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from Switzerland in reliance on the Swiss-U.S. DPF.  If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles and/or the Swiss-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern.  To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) Program, and to view our certification, please visit https://www.dataprivacyframework.gov/.


MessageBird USA voldoet aan de DPF Principes voor alle verdere doorgifte van persoonlijke gegevens vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere doorgifte. MessageBird USA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt onder de DPF en vervolgens doorgeeft aan een dienstverlener die namens haar optreedt als (sub)verwerker of agent. MessageBird USA eist van derden en dienstverleners aan wie zij persoonsgegevens doorgeeft, dat zij persoonsgegevens beschermen volgens normen die in grote lijnen overeenkomen met de door MessageBird USA vereiste normen en met ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming als vereist door de DPF en deze Privacyverklaring. MessageBird USA blijft aansprakelijk onder de DPF Principes als haar dienstverlener(s) dergelijke persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de DPF Principes, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.


Met betrekking tot persoonlijke gegevens die ontvangen of overgedragen worden volgens de DPF, is MessageBird USA onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen we verplicht worden persoonlijke gegevens te openbaren als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder andere om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving. In overeenstemming met de EU-U.S. DPF en de Britse uitbreiding op de EU-U.S. DPF en de Zwitserse-U.S. DPF, verplicht MessageBird USA zich om klachten in verband met DPF-principes over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de EU en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserse personen met vragen of klachten over onze omgang met persoonlijke gegevens die wij ontvangen in het kader van de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en de Swiss-U.S. DPF, dienen eerst contact op te nemen met MessageBird USA via: privacy[at]bird.com.


Indien van toepassing, biedt MessageBird USA personen van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de DPF de mogelijkheid om te kiezen (d.w.z., uit te kiezen) of hun persoonlijke gegevens (i) mogen worden doorgegeven aan een derde partij of (ii) mogen worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel of de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor later toestemming is gegeven door de personen, tenzij de verwerking door de derde partij wordt gedaan als een agent (in welk geval MessageBird USA een contract aangaat met de derde partij agent), of vereist is als gevolg van een wettelijke verplichting die van toepassing is op MessageBird USA. Individuen kunnen hun keuze en recht uitoefenen, in overeenstemming met het DPF-keuzeprincipe, door contact op te nemen met privacy[at]bird.com.


In compliance with the EU-U.S. DPF and the UK Extension to the EU-U.S. DPF and the Swiss-U.S. DPF, MessageBird USA commits to refer unresolved complaints concerning our handling of personal data received in reliance on the EU-U.S. DPF, the UK Extension to the EU-U.S. DPF, and the Swiss-U.S. DPF to the Data Protection Authority that is relevant for you. If you do not receive timely acknowledgment of your DPF Principles-related complaint from us, or if we have not addressed your DPF Principles-related complaint to your satisfaction, please visit the  website of the Gegevensbeschermingsautoriteit van de EU/EEA-lidstaat; Britse Information Commissioner's Office (ICO) or Regelgevende autoriteit van Gibraltar (GRA); or the Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie for more information or to file a complaint. The services of the DPAs are provided at no cost to you.


Under certain conditions, more fully described on the Data Privacy Framework website available here, you may be entitled to invoke binding arbitration after other dispute resolution procedures have been exhausted. Additional information is available here for EU/EEA and UK (and Gibraltar) individuals and here for Swiss individuals.

Voor een effectieve gegevensbescherming zijn de juiste beveiligingsmaatregelen nodig. Onze maatregelen zijn ontwikkeld met de hoogste normen voor vertrouwelijkheid in gedachten. We hebben verschillende certificeringen voor informatiebeveiliging, waaronder ISO27001 en SOC 2.

Dit zijn onze voorwaarden! Tenzij u een bedrijf bent of werkt dat een aparte schriftelijke overeenkomst met ons heeft, zijn deze voorwaarden het bindende contract tussen u en ons dat uw gebruik van onze Diensten regelt. Het commentaar in de kantlijn is alleen bedoeld om u te helpen de voorwaarden te begrijpen en maakt *geen* deel uit van het contract.

6. De gegevensbeschermings- en veiligheidsnormen die wij toepassen

Gegevensbeveiliging is voor ons van het grootste belang. Om de beveiligingsrisico's tot een minimum te beperken, investeren we in geavanceerde technologie, grondige beveiligingsonderzoeken van onze infrastructuur en werknemers en passen we beveiligingsmaatregelen toe die voldoen aan de industrienormen. Daarnaast hebben we, afhankelijk van het platform, de services en de producten die u gebruikt, meerdere wereldwijd erkende informatiebeveiligingsstandaarden voor Information Security Management Systems, zoals ISO/IEC 27001:2013 en SOC 2 Type II compliance. Al onze hostingproviders voldoen ook aan ISO/IEC 27001:2013 en SOC 2 Type II.


Aangezien al onze accounts voor toegang tot onze platformdiensten beveiligd zijn met een wachtwoord (met optionele tweefactorauthenticatie), moet u de enige persoon zijn die toegang heeft tot uw account. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens voor uw account. Als uw inloggegevens worden gestolen of gebruikt zonder uw toestemming, is het noodzakelijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt zodat we stappen kunnen ondernemen om uw account te beveiligen. U kunt ons op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van uw account door een e-mail te sturen naar security[at]bird.com met als onderwerp 'Urgent: accountgegevens'.


If you want to know more about the measures we take to keep your data secure, please take a look at our public Veiligheidsoverzicht and the Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. These web pages contain information about the industry standard, administrative, technical, physical, and organizational safeguards designed to prevent unauthorized access and use of your personal data.

De duur van de bewaring van persoonsgegevens wordt bepaald door een combinatie van wettelijke vereisten, instructies van klanten en de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoe lang we persoonsgegevens moeten of mogen bewaren, hangt af van de aard en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. We bewaren persoonsgegevens alleen om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ons of op de specifieke Affiliate waarmee u een contract hebt (zoals uiteengezet in de Voorwaarden). De toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van de geografische locatie van ons of de Affiliate waarmee u een contract hebt, of waar de communicatiediensten worden beëindigd.


7.1 SMS- en spraakdiensten

Personal data related to the use of SMS and Voice services have a default retention period of six (6) months. The retention of personal data related to those services are necessary (a) to fulfill our legal obligations to ensure the integrity and security of our services, and prevent misuse of telecommunications services, (b) for the transmission of information over the services, and (c) to ensure we are able to fulfill our legal obligations to assist formal governmental authorities. For more information on disclosure requests please review our Disclosure Request Policy. In other jurisdictions, retention obligations for telecommunication service providers can be for an extended period of time and may be up to two years.


7.2 E-maildiensten

De e-maildiensten bestaan uit drie productcategorieën: ontwerp, bezorging en bezorgbaarheid. Voor ontwerpproducten hoeven geen persoonsgegevens te worden verwerkt. Ze faciliteren het verzenden van e-mails niet. Voor de afleverproducten, zoals E-mail Cloud, moeten wel persoonlijke gegevens worden verwerkt, zoals het e-mailadres van de ontvanger. Dergelijke persoonlijke gegevens worden voor een korte periode van 10 dagen bewaard, waarna de gegevens worden beschermd door middel van een eenrichtingshash. Een back-up van een berichtgebeurtenis wordt 30 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd. We slaan de berichttekst (d.w.z. de inhoud van de e-mail) niet op nadat deze is afgeleverd of gebounced. Een aflevering of bounce gebeurt meestal binnen enkele seconden. Een bericht kan echter tot 72 uur in de wachtrij blijven staan tussen het moment dat het wordt geïnjecteerd en het moment dat het wordt geweigerd. Producten voor bezorging ter plaatse vereisen geen verwerking van persoonlijke gegevens door ons. De Deliverability-producten Inbox Tracker en Competitive Tracker vereisen ook geen verwerking van persoonlijke gegevens.


7.3 Omnichannel communicatiediensten

For all other communications services, features, and products personal data is retained for the duration of our contract with you,  our provision of the services to you, or where possible for a different period as agreed upon with you as the customer. In addition, we provide certain ancillary services which include, but are not limited to, the ability to maintain an online address book ‘Contacts’ for your convenience, and insights into account specific communication usage and transmission history. The personal data related to those ancillary services will be retained for the duration of our contract with you or our provision of the services to you. You acknowledge and agree that any end-user/communication recipient personal data, such as phone numbers, email addresses, etc, are controlled by you and any data protection rights exercised by your End Users must be actioned by you. It is your responsibility as a data controller or acting on behalf of a data controller to ensure compliance with your obligations towards End Users whose personal data you control.


7.4 Marketing en verkoop

We bewaren persoonlijke gegevens voor marketing- en verkoopdoeleinden tot twaalf (12) maanden of, als u een bestaande klant bent, voor de duur van de diensten, tenzij u uw toestemming hebt ingetrokken of u hebt uitgeschreven voor het ontvangen van marketinginformatie.


7.5 Naleving van zakelijke en financiële wettelijke verplichtingen

We zijn verplicht om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke nationale, federale en vakbondswetten en -regels op het gebied van financiën en belastingen. Als aanbieder van telecommunicatiediensten zijn we verplicht om klantgegevens zoals naam, e-mailadres, (bedrijfs)adres, (bedrijfs)bankgegevens, facturen, gebruikte diensten en de rol van de vertegenwoordiger van de klant maximaal tien (10) jaar te bewaren.


Het bewijs dat voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is gegeven of is ingetrokken, wordt in voorkomend geval vijf (5) jaar bewaard.


Na afloop van een bewaartermijn kunnen wij persoonsgegevens in een niet-identificeerbare vorm bewaren voor archiefdoeleinden, statistische doeleinden en/of andere legitieme zakelijke doeleinden. Geen van de gegevens zal een persoon direct of indirect kunnen identificeren.


Houd er rekening mee dat wij niet altijd kunnen voldoen aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens als het verzoek in strijd is met een van onze wettelijke bewaarplichten. Aangezien wij moeten aantonen dat verzoeken om rechtmatige uitoefening van rechten zijn ingewilligd, bewaren wij bevestigingsmails met betrekking tot deze verzoeken vijf (5) jaar.

Wij hebben maatregelen genomen om u in staat te stellen uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, waaronder het laten wissen van uw gegevens. In sommige situaties kunnen onze wettelijke verplichtingen ons beletten om verzoeken om gegevensbescherming in te willigen.

8. Hoe u uw rechten en keuzes inzake gegevensbescherming kunt controleren

Ook al verzamelen we je persoonlijke gegevens voor de verschillende doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, je persoonlijke gegevens blijven van jou. Jij hebt de controle over jouw persoonlijke gegevens en over de persoonlijke gegevens van eindgebruikers die je als klant aan ons verstrekt (indien van toepassing). Tenzij we onder een wettelijke verplichting vallen, heb jij de controle over jouw rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming.


U kunt als websitebezoeker uw instellingen voor cookiebeheer wijzigen, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken indien van toepassing, uw persoonlijke gegevens controleren en inzien, bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer dit gebeurt op de wettelijke basis van legitiem belang, of beperking van de verwerking van gegevens verkrijgen indien dit nodig is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u diensten te verlenen) niet kunnen uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst dat u bij ons hebt moeten annuleren, maar we zullen u op dat moment informeren of dit het geval is.


8.1 Uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen: controle over uw persoonsgegevens.


Als je een account hebt voor een van onze producten of diensten op onze connectiviteits-, e-mail- of engagementplatforms, kun je de persoonlijke gegevens die je beheert (inclusief de persoonlijke gegevens van je Eindgebruikers) bekijken, wijzigen, verwijderen en overdragen. Als je controle wilt uitoefenen over jouw persoonlijke gegevens of die van je Eindgebruikers, kun je dat doen via het privacy dashboard op je online account. Wij bieden al onze klanten redelijke assistentie om te voldoen aan hun verplichtingen als gegevensbeheerder ten opzichte van de ontvangers van de communicatie die je via ons platform hebt verzonden. Om uw identiteit te verifiëren, of de geldigheid van een verzoek dat u indient namens de eindgebruiker wiens gegevens u beheert, hebben we technische en organisatorische maatregelen beschikbaar gesteld waarmee u aan deze verplichtingen kunt voldoen via uw online account. Voor alle duidelijkheid, jij als klant die optreedt als gegevensbeheerder bent verantwoordelijk voor het verwerken van verzoeken of klachten namens jouw eindgebruikers van wie jij de persoonlijke gegevens beheert.


Als u geen account hebt voor een van onze producten of diensten, en daarom geen toegang hebt tot het privacy dashboard, kunt u uw rechten op het gebied van persoonsgegevens uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy[at]messagebird.com.


8.2 Toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken

Als u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt op basis van toestemming en u wilt niet langer dat wij die persoonsgegevens gebruiken, om welke reden dan ook, dan staat het u altijd vrij om van gedachten te veranderen en uw toestemming in te trekken. Als u bij ons een legitiem verzoek indient om uw toestemming in te trekken, zullen wij altijd aan uw verzoek voldoen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om aan te tonen dat wij gevolg hebben gegeven aan een verzoek tot intrekking van toestemming).


8.3 Bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens en deze beperken

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verwerking en kunt u uw recht uitoefenen om deze verwerking te beperken. Als u gebruikmaakt van uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang te beperken, zullen wij elk verzoek per geval beoordelen volgens de regels die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we aantonen dat we dwingende redenen hebben om dit te doen of dat er een rechtsvordering is die ons toestaat om persoonsgegevens te bewaren. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van Nederland, de autoriteit met betrekking tot de Europese lidstaat waarin u woont of werkt, of het land waarin de vermoedelijke inbreuk op uw recht op beperking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw problemen aan te pakken voordat u de toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.


8.4 Verwerkingstijd van verzoeken van betrokkenen

Onder normale omstandigheden verwerken we je verzoek zo snel mogelijk, maar niet later dan één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek ingewikkeld is of als we in een bepaalde periode te veel verzoeken ontvangen, kan onze reactietijd worden verlengd tot twee (2) maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen. We zullen u informeren als u een reactietijd van twee (2) maanden kunt verwachten. Wanneer u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen we volledig geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens bewaren. Als we dat doen, kunnen deze geanonimiseerde en samengevoegde gegevens u op geen enkele manier als persoon identificeren. Als we je gegevens om wettelijke redenen moeten bewaren, laten we je dat weten wanneer we op je verzoek reageren. Specifiek voor in Californië gevestigde personen geldt dat consumenten niet mogen worden gediscrimineerd vanwege de uitoefening van hun rechten onder de CCPA.

Cookies zijn onderverdeeld in drie categorieën: verplichte cookies die geen persoonsgegevens bevatten en strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze webpagina's, opt-out cookies die geen persoonsgegevens bevatten en nuttig zijn voor onze analyses, en opt-in cookies die wel persoonsgegevens bevatten en die wij gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

9.1 Soorten cookie-categorieën. Our websites primarily use four types of cookies; Strictly necessary, Analytics, Functional, and Advertising cookies. These include first and third party cookies: first party cookies are set and controlled by us, while third party cookies are set and controlled by a third party tool or service provider. The duration for which a cookie is set varies. Session cookies disappear from your computer or browser when you logout of your account or close your browser, while persistent cookies are stored even after you have closed the page. The retention periods for cookies are specified below. With the exception of strictly necessary cookies, cookies will only be placed on your device and/or browser after you confirm or update your preferences through the cookie management settings.


Als u besluit geen opt-in prestatie- en functionele cookies op een site toe te staan, functioneert de site mogelijk niet volledig zoals ontworpen. U kunt bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het inloggen of bij het behouden van ingestelde voorkeuren, zoals de voorkeurstaal die de website weergeeft.


 • Strikt noodzakelijk. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling in forms.

 • Functioneel. These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation such as the website content being provided in the preferred language for your location. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages.

 • Prestaties. These cookies allow us to measure visits, traffic sources, and engagement so we can improve the performance of our site. They help us learn which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

 • Marketing. These cookies allow advertising parties to uniquely identify your browser and internet device. These cookies have the capability to either alone or in conjunction with others uniquely identify a person directly or indirectly. They may be regarded as personal data under the relevant Data Protection Legislation.


Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij samen met de aanbieders van individuele cookies aan het classificeren zijn.


IP-adressen: wanneer u onze website of accountportaal bezoekt of onze producten en diensten gebruikt, verwerken wij uw IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om informatie op te sporen en te analyseren over de apparaten die interactie hebben met onze systemen en om te weten waar deze apparaten zich bevinden. Bijvoorbeeld om de locatie van aanmeldingen voor klantenaccounts op te sporen om ons te helpen mogelijke fraude of kwaadaardige activiteiten te bestrijden.


Webbeacons: een webbeacon is een object dat in een webpagina of e-mail wordt geplaatst en dat wij gebruiken om te controleren of een gebruiker de inhoud ervan heeft bezocht. Wij gebruiken web beacons samen met cookies om gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze site en account portal. Wij kunnen bijvoorbeeld web beacons gebruiken in marketing e-mails die ons op de hoogte stellen wanneer u een e-mail opent of op een link klikt.


9.2 Uw cookie-instellingen wijzigen. When you visit one of our websites for the first time, you can either allow us to place all the cookies we use on your browser, decide to accept specific cookies, or deny all cookies that are not strictly necessary. You can always change your preferences either in your browser settings or in the cookie settings on our website. Within our cookie management settings, we outline each cookie type in use on our site and provide an explanation of the implications of accepting each cookie type.


9.3 Cookies van uw browser beheren. Find out more on how to update, activate, deactivate, or remove cookies using your browser by visiting the links below:
Google Chrome
Firefox
Safari


Wereldwijde privacycontrole. Global Privacy Control (GPC) is a technical specification that you can use to inform websites of your privacy preferences in regard to ad trackers. To set up GPC, you can visit the Global Privacy Control page. Please note that this may impact the functionality of our websites or your account.


Niet volgen. Currently, our systems do not recognize browser “do-not-track” requests. You may, however, disable certain tracking as discussed in this section (e.g., by disabling cookies).

10. Kinderen

Onze diensten en producten zijn niet gericht op of bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. We verzamelen en/of verwerken nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben ontvangen zonder ouderlijke of wettelijke toestemming, zullen we redelijke stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind hebben, neem dan contact met ons op via privacy[at]bird.com met als onderwerp: 'Kinderen'.

12. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bij te werken, aan te passen of te verwijderen. Indien wijzigingen uw rechten onder deze privacyverklaring substantieel beïnvloeden, zullen wij u waar mogelijk op de hoogte stellen. U kunt altijd besluiten om uw gebruik van onze diensten te staken als u het niet eens bent met eventuele updates van deze privacyverklaring.

13. Geschillen

Als u een geschil met ons hebt met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact op met ons juridische team via privacy[at]bird.com met als onderwerp: 'Geschil'. Als we via e-mail niet tot overeenstemming kunnen komen, verwijzen we u naar de Voorwaarden, waarin wordt beschreven hoe geschillen tussen ons worden opgelost. Zorg ervoor dat u de Voorwaarden doorleest voordat u gebruikmaakt van onze producten en diensten.

14. Erkende subverwerkers

An overview of the third-parties used for the processing of personal data can be found here. In addition, the Help Center page contains a ‘subscribe’ button that allows you to subscribe to notifications of changes to our use of third-party (sub)processors.

15. Hoe ons te contacteren

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of als u feedback of suggesties hebt om deze privacyverklaring te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde toezichthouder in uw rechtsgebied.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op privacy[at]bird.com.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.

© 2024 Bird. Alle rechten voorbehouden.

Made with <3 in Amsterdam

© 2024 Bird. Alle rechten voorbehouden.

Made with <3 in Amsterdam