Algemene voorwaarden 2020

NIET MEER VAN TOEPASSING. ALLEEN TER REFERENTIE.

Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen MessageBird B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Trompenburgstraat 2C, (1079 TX) Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 51874474 ("MessageBird"), en Klant.


De Overeenkomst regelt de licenties en het gebruik van de Diensten door de Klant. Door het uitvoeren van een Bestelformulier dat naar deze Overeenkomst verwijst of door het gebruik van onze Diensten, gaat de Klant akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst vanaf de Ingangsdatum.


Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen.


WHEREAS:

 • MessageBird is een Cloud Communication Platform as a Service (CpaaS) provider en biedt oplossingen aan bedrijven en ondernemingen voor het verzenden en ontvangen van elektronische communicatie.

 • De klant wenst de Cloud Communicatiedienst van MessageBird te gebruiken in zijn bedrijfsvoering.

 • MessageBird wenst Cloud Communicatiedienst te leveren aan de Klant en de Klant wenst Cloud Communicatiedienst te gebruiken en pay te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.


NU, OVERWEGENDE dat de partijen, met inachtneming van de wederzijdse overeenkomsten, convenanten en verklaringen die hierin zijn opgenomen, het volgende overeenkomen:


Definities

 • "Gelieerde partij": met betrekking tot een partij, elke rechtspersoon die onder zeggenschap staat van, zeggenschap uitoefent over of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met deze persoon. Onder "zeggenschap" wordt met betrekking tot de betrokken persoon verstaan (i) het direct of indirect bezitten of controleren van meer dan 50% van de (a) eigendomsbelangen of (b) stemrechten in de algemene vergadering of een vergelijkbaar orgaan, van die persoon, of (ii) het recht of de mogelijkheid om een zodanig aantal leden van het bestuur of een vergelijkbaar orgaan van die persoon met beslissende stemrechten in dat orgaan te benoemen of te ontslaan.

 • "Overeenkomst" betekent de Algemene Voorwaarden en alle bijlagen en addenda daarbij.

 • "API" betekent "application programming interface".

 • "Toepassingen" betekent op software gebaseerde hulpmiddelen die een visuele interface bieden die is ontworpen om het Platform te bedienen en te gebruiken.

 • "Channels" betekent de diensten die point-to-point informatie-uitwisseling mogelijk maken tussen de Klant en de eindgebruikers van de Berichten, zoals SMS, Voice, Chat en E-mail.

 • "Vordering" betekent een vordering, eis, rechtszaak of procedure van een derde partij.

 • "Commerciële startdatum" betekent de in het Bestelformulier of in het Dashboard gespecificeerde datum vanaf wanneer MessageBird de Diensten bij de Klant in rekening begint te brengen.

 • "Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die door een partij vertrouwelijk wordt gehouden, informatie die als zodanig is gemarkeerd of informatie, schriftelijk of mondeling, die door haar aard door een redelijk persoon onder de omstandigheden als vertrouwelijke informatie van een partij zou worden opgevat. Voor alle duidelijkheid: de specifieke inhoud van deze Overeenkomst, details van het Platform, ondersteunende documentatie, de Cloud Communicatiedienst, alle gegevens of informatie die door de Klant via het Platform worden verzonden of door de Klant worden gebruikt voor of in verband met de Cloud Communicatiedienst en de resultaten van eventuele prestatietests worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie.

 • "Cloud Communication Service" of "Diensten" betekent alle diensten en abonnementen die MessageBird aan de Klant levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Managed Services, het Platform, het Dashboard, de Software, de API, de Oplossingen en de Channels (waarnaar in het algemeen wordt verwezen, tenzij de context anders vereist of anders wordt gedefinieerd in het Bestelformulier of in het Dashboard).

 • "Klant" betekent elk bedrijf, elke onderneming of elke andere entiteit die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waaraan MessageBird Diensten levert en die als zodanig wordt genoemd in het Bestelformulier of in het Dashboard.

 • "DPA": de bijlage inzake gegevensverwerking die deel uitmaakt van deze overeenkomst. In geval van conflict of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen inzake gegevensbescherming van de overeenkomst en de DPA, prevaleert de DPA.

 • "Gegevensbeschermingswetgeving" betekent alle relevante vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, waaronder zonder beperking de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de California Consumer Privacy Act 2018. Om twijfel te voorkomen, zijn verwijzingen naar de CCPA alleen van toepassing op Californische consumenten.

 • "Dashboard" betekent MessageBird's klantenportaal beschikbaar op de Site.

 • "Ingangsdatum" betekent wanneer (i) beide Partijen een Bestelformulier uitvoeren, (ii) wanneer de Klant een account registreert op het Dashboard, of (iii) wanneer de Klant de Diensten gaat gebruiken.

 • "Eindgebruiker" betekent de particulier die uiteindelijk de communicatie ontvangt die door de Klant of zijn Filialen via de Diensten wordt verzonden.

 • "Vergoedingen" betekent de prijzen die door de Klant worden betaald voor de toegang tot en het gebruik van de Cloud Communicatiedienst.

 • "Richtlijnen" betekent de voorwaarden die in het Bestelformulier, in het Dashboard, of op de Site staan vermeld.

 • "Ongepaste inhoud" betekent collectief alle inhoud die (i) ongevraagd is, met inbegrip van maar niet beperkt tot "junk mail", "bulk e-mail", spam of ander ongevraagd materiaal; of (ii) als spam kwalificeert onder toepasselijke wet- en regelgeving; of (iii) mogelijk de introductie van schadelijke computerprogramma's of code in het Platform of de apparaten van de Eindgebruiker veroorzaakt; of (iv) in strijd is met wettelijke, regelgevende, zelfregulerende, overheids-, wettelijke of telecommunicatienetwerkexploitanten vereisten of praktijkcodes, of de Voorwaarden van Toepassingen van Derden; of (v) onwettig, pornografisch, beledigend, racistisch, obsceen, aanstootgevend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, discriminerend, misleidend of onjuist is; of (vi) schadelijke of kwaadaardige inhoud is, inclusief maar niet beperkt tot haatzaaien, en elk ander materiaal waarvan MessageBird redelijkerwijs gelooft dat het iemand vernedert, intimideert, aanzet tot geweld of vooroordelen aanwakkert op basis van geslacht, ras, leeftijd, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, handicap, geografische locatie of andere discriminatieredenen; of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit; of (vi) op een andere manier illegaal is.

 • "Integraties" betekent het interoperabele en gecoördineerde gebruik van de Diensten binnen Toepassingen van Derden.

 • "Gelicentieerd Materiaal" betekent het Platform, de API, alle Software en bijbehorende documentatie geleverd door MessageBird.

 • "Beheerde Diensten" betekent op ondersteuning gebaseerde diensten die zorgen voor onboarding en ondersteuning van de Klant bij het gebruik van het Platform, zoals het Ondersteuningsplan.

 • "Bericht" of "Berichten" betekent een reeks gesystematiseerde, tekstuele, numerieke, grafische of fonetische tekens die tussen de Klant en een Eindgebruiker worden verzonden over de Channels

 • "MessageBird Bibliotheek" betekent de middelen van de ontwikkelaars betreffende het gebruik van de Cloud Communication Service die op de Site beschikbaar zijn.

 • "Netwerk Adds-on" betekent aanvullende telecommunicatienetwerkdiensten.

 • "Bestelformulier": het document als bedoeld in artikel 17.2 van de Overeenkomst.

 • "Partij" of "Partijen" betekent MessageBird en de klant individueel of samen.

 • "Platform" betekent het cloud-communicatieplatform van MessageBird.

 • "Site" betekent MessageBird's webdomeinen, inclusief de prijzen en alle andere webpagina's daarvan, beschikbaar op www.messagebird.com en https://developers.messagebird.com/.

 • "SLA" betekent de Service Level Agreement die beschikbaar is op de Site.

 • "Oplossing" betekent de voorverpakte en vooraf geconfigureerde componenten van het Platform die zijn ontworpen om een vooraf gedefinieerd proces uit te voeren en een specifiek resultaat te produceren dat gebruik maakt van het Platform en de Klant in staat stelt om met zijn klanten te communiceren door middel van de Channels.

 • "Abonnement" betekent het plan dat de Klant kiest voor toegang tot en/of gebruik van de Diensten.

 • "Abonnementsbijdrage(n)" betekent de maandelijks of jaarlijks terugkerende vergoeding die de Klant voor het Abonnement in rekening wordt gebracht. Indien de Klant besluit zijn Abonnement te upgraden, is het betreffende Abonnementsgeld van het hogere Abonnement pro rata van toepassing voor de resterende looptijd van de Diensten. Wijzigingen in het Abonnementsgeld zijn van toepassing vanaf de datum van verlenging van de Diensten.

 • "Klantenservice Plan" betekent de managed support services die MessageBird aan de klant levert in overeenstemming met de richtlijnen. Voor alle duidelijkheid, de klant kan het Klantenservice Plan maandelijks wijzigen door MessageBird hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen, behalve in het geval dat (i) de klant geabonneerd is op het Private Support Plan, (ii) de klant een Technical Account Manager heeft aangeschaft als een aparte add-on op het toepasselijke Support Plan, en/of (iii) de klant geabonneerd is op een betaald Support Plan met korting. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat wanneer een van de bovengenoemde scenario's zich voordoet, de Klant zich voor een periode van minimaal twaalf maanden verbindt tot het toepasselijke Ondersteuningsplan.

 • "Belastingen" betekent alle toepasselijke lokale, federale en staatsbelastingen, vergoedingen, toeslagen, bronbelastingen of andere soortgelijke belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BTW, GST, omzetbelasting en/of gebruiksbelasting.

 • "Toepassingen van derden" betekent softwaretoepassingen, besturingssystemen en andere soorten platforms van derden die via internet of offline werken en die samenwerken met de Cloud Communication Service om de volledige functionaliteit ervan mogelijk te maken. Om twijfel te voorkomen, zijn aanbieders van telecomnetwerken (zoals (mobiele) netwerkexploitanten of virtuele (mobiele) netwerkexploitanten) van deze definitie uitgesloten.

 • "Voorwaarden voor Toepassingen van Derden" betekent de voorwaarden en/of het gebruiksbeleid die direct of indirect van toepassing zijn op het gebruik van de Toepassingen van Derden door de Klant.

 • "Transactievergoeding(en)" betekent de vergoeding voor het gebruik van de Diensten.

 • "Proefperiode" betekent de door Partijen overeengekomen periode voor de Klant om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met artikel 15 van de Overeenkomst.


Vergoedingen

 • Customer agrees to pay the Vergoedingen as set forth on the Site’s pricing page, as may be updated from time to time, or as agreed otherwise in the Dashboard or the Bestelformulier.

 • Tenzij anders vermeld, zijn alle Vergoedingen exclusief eventuele toepasselijke Belastingen, inclusief eventuele gerelateerde rente en/of boetes, en andere overheidsheffingen, evenals eventuele andere kosten, zoals transactiekosten of bankoverboekingskosten. In het geval dat Belastingen van toepassing zijn (of zullen zijn) op de Diensten zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, zullen deze Belastingen worden toegevoegd aan de Vergoedingen. De Klant is verantwoordelijk voor en pay alle Belastingen en alle andere kosten die worden opgelegd op of met betrekking tot de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen. Indien de Klant is vrijgesteld van BTW of GST, of indien BTW of GST moet worden verantwoord op grond van een verleggingsregeling of een vergelijkbare procedure, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om een geldig BTW- of GST-registratienummer op te geven. Indien de lokale belastingautoriteiten om wat voor reden dan ook bepalen dat de klant niet is vrijgesteld van dergelijke belastingen en deze belastingen aan MessageBird opleggen, stemt de klant ermee in deze belastingen, inclusief eventuele rente of boetes opgelegd door de lokale belastingautoriteiten, onmiddellijk pay aan MessageBird in rekening te brengen.

 • Als de klant wettelijk verplicht is om belastingen, heffingen en/of vergoedingen van welke aard dan ook in te houden of pay te betalen, zal de klant dergelijke belastingen, heffingen en/of vergoedingen inhouden of pay en zal hij tijdig pay het volledige bedrag of de volledige bedragen aan de betreffende overheidsinstantie overmaken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. MessageBird is niet verantwoordelijk voor dergelijke Belastingen, heffingen en/of vergoedingen. Bovendien zullen de door de klant aan MessageBird te betalen vergoedingen indien nodig worden verhoogd, zodat de klant, na aftrek van dergelijke betalingen, pay aan MessageBird de aanvullende bedragen zal betalen die nodig zijn om de ontvangst te verzekeren van het volledige bedrag dat MessageBird zou hebben ontvangen vóór de inhouding of betaling van belastingen.

 • Verrichten van diensten

  • De Cloud Communicatiedienst wordt geleverd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en volgens de voorwaarden zoals gespecificeerd in het Bestelformulier, het Dashboard en/of de Site.

  • De Diensten zijn ontworpen en gericht op bedrijven en ondernemingen en zijn niet geschikt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik door particulieren.

  • SLA. De Diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de SLA. De klant heeft het recht om in overeenstemming met de SLA servicekredieten te vorderen als MessageBird de betreffende uptime niet haalt.

  • Gebruik van Toepassingen van Derden. De Cloud Communicatiedienst kan de Klant in staat stellen Applicaties van derden te gebruiken, te koppelen, te integreren of anderszins te gebruiken. Door dergelijke applicaties van derden te gebruiken met de Cloud Communicatiedienst stemt de klant ermee in zich te houden aan de toepasselijke voorwaarden voor applicaties van derden en machtigt hij MessageBird waar nodig om deze voorwaarden voor applicaties van derden namens de klant te accepteren. Om twijfel te voorkomen, garandeert de klant dat hij de toepasselijke applicatievoorwaarden van derden naleeft, en MessageBird is in verband daarmee niet aansprakelijk.

  • Wijzigingen in de diensten. MessageBird behoudt zich het eenzijdige recht voor om de kenmerken en functies van haar Platform, de Software, de Connectiviteitsdiensten en de Cloud Communicatiedienst in het algemeen te wijzigen, mits dergelijke wijzigingen het gebruik van de Cloud Communicatiedienst door de klant niet negatief beïnvloeden. Dergelijke wijzigingen zullen in overeenstemming met de SLA worden doorgevoerd.


  Prijzen en betalingsvoorwaarden

  • Betaalde diensten. Voor alle duidelijkheid, MessageBird zal de Klant de Vergoedingen voor de Cloud Communicatiedienst in rekening brengen vanaf de Startdatum van het Bestelformulier of vanaf het moment dat de Klant de Cloud Communicatiediensten gaat gebruiken.

  • Achterstallige vergoedingen. MessageBird kan rente in rekening brengen volgens het maximaal wettelijk toegestane bedrag als de Vergoedingen niet binnen de in het Bestelformulier, het Dashboard en/of op de Site vermelde termijn worden betaald. Indien de Klant meer dan dertig (30) dagen te laat is met zijn betalingsverplichtingen, vormt dit een wezenlijke schending van deze Overeenkomst.

  • Maandelijkse kredietlimiet. Indien van toepassing zal de Klant zich houden aan een maandelijkse kredietlimiet. Als de klant de maandelijkse kredietlimiet aan het eind van een kalendermaand niet bereikt, zal MessageBird de klant aan het eind van die kalendermaand factureren voor het gebruik van de Diensten. Als de klant de maandelijkse kredietlimiet voor het einde van de desbetreffende kalendermaand bereikt, zal MessageBird de klant factureren en is deze factuur onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.

  • Opschorting van de Dienst. MessageBird kan de levering van de Cloud Communicatiedienst met onmiddellijke ingang opschorten als de klant niet voldoet aan toepasselijke betalingsverplichtingen en als de klant de maandelijkse kredietlimiet overschrijdt zoals gespecificeerd in het Bestelformulier, het Dashboard en/of op de Site.

  • Wijzigingen in vergoedingen. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, het Dashboard en/of de Site, kan MessageBird de Vergoedingen voor de Diensten te allen tijde wijzigen. Wijzigingen van de Vergoedingen worden gepubliceerd op de website van www.messagebird.com/en/pricing.

  • Vooruitbetaalde tegoeden. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, het Dashboard, of op de Site, vervallen door de klant gekochte vooruitbetaalde tegoeden of kredieten als de klant deze niet binnen een jaar na de aankoopdatum gebruikt. MessageBird is niet verplicht enig vooruitbetaald tegoed of krediet terug te betalen.

  • Valuta. De valuta van deze Overeenkomst wordt gedefinieerd in het Bestelformulier, het Dashboard en/of de Site. Indien betalingen worden gedaan in een andere valuta dan EUR, wordt de betaling berekend volgens de officiële wisselkoers zoals vermeld op www.oanda.com die geldt op de dag waarop de betaling wordt gedaan.

  • Factuurgeschillen. De klant zal een geschil of andere claim betreffende een factuur, inclusief een verschil in facturering, of een andere kennisgeving van MessageBird onder deze Overeenkomst binnen vijftien (15) dagen na de datum van die factuur of kennisgeving schriftelijk aan MessageBird voorleggen. Als de klant geen geschil of claim indient, heeft de klant geen recht meer onder deze Overeenkomst om een geschil of claim met betrekking tot een dergelijke factuur of kennisgeving in te dienen. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat geschillen over facturering specifiek betrekking moeten hebben op de betreffende Dienst en de daarvoor in rekening gebrachte prijs. Een dergelijk geschil houdt geen afstand, uitstel of handhaving in van betalingsverplichtingen van de Klant (anders dan voor betwiste bedragen).


  Termijn en beëindiging

  • Duur. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door zolang de Klant de Cloud Communicatiediensten gebruikt en, voor zover van toepassing, uiterlijk totdat alle Diensten die onder deze Overeenkomst zijn aangegaan zijn verstreken of beëindigd. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een Bestelformulier, in het Dashboard of op de Site, worden de Diensten automatisch verlengd voor aanvullende opeenvolgende periodes van gelijke duur als de initiële termijn, tenzij een der Partijen de andere ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de Termijn kennis geeft van niet-verlenging.

  • Beëindiging door beide partijen. In aanvulling op clausule 5.1 kan elke Partij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen, zonder gehouden te zijn tot pay enige compensatie of vergoeding, door de andere Partij hiervan in kennis te stellen indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet en elk van deze gebeurtenissen zal worden beschouwd als een oorzaak die kan worden toegeschreven aan die andere Partij:

   • de andere partij heeft opgehouden te bestaan of is ontbonden; of

   • de andere partij haar activiteiten heeft gestaakt; of

   • de andere partij faillissement, surseance van betaling of soortgelijke bescherming tegen schuldeisers aanvraagt;

   • or

   • de andere partij failliet is verklaard of haar, al dan niet tijdelijk, surseance van betaling is verleend; of

   • de andere partij begaat een wezenlijke inbreuk op haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die niet binnen veertien (14) dagen na een schriftelijke kennisgeving van de niet-nakomende partij met het verzoek de inbreuk ongedaan te maken, wordt hersteld.

  • Eenzijdige beëindiging door MessageBird. MessageBird kan deze Overeenkomst of de levering van bepaalde Diensten aan de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen door kennisgeving aan de Klant, indien MessageBird redelijkerwijs van mening is dat het gebruik van de Cloud Communicatiedienst door de Klant in strijd is met toepasselijke wet- en/of regelgeving of de openbare orde en goede zeden, of in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst of andere overeenkomsten met derden die betrokken zijn bij de levering van Diensten, alsmede in geval van een onjuiste voorstelling van zaken door de Klant met betrekking tot artikel 11.3 van deze Overeenkomst.

  • Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook:

   • opgebouwde rechten of verplichtingen of verschuldigde betalingen of het van kracht worden of blijven van een bepaling van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om na beëindiging van kracht te blijven, blijven onverlet. Zonder beperking blijven de bepalingen 5,6,7,10,16 en de bepalingen die nodig zijn voor de interpretatie of handhaving van deze Overeenkomst na beëindiging of afloop van kracht en blijven zij voor onbepaalde tijd van toepassing;

   • al het Gelicentieerde Materiaal dat krachtens deze Overeenkomst is verleend, onmiddellijk wordt beëindigd;

   • uitstaande en onbetwiste betalingsverplichtingen worden onmiddellijk opeisbaar;

   • De Klant zal elk gebruik van de Cloud Communicatiedienst onmiddellijk staken;

   • MessageBird zal redelijkerwijs voor zover nodig samenwerken met de klant en zijn serviceproviders bij de migratie van de Cloud Communicatiedienst naar een door de klant geselecteerde opvolgende serviceprovider, behalve in het geval dat de beëindiging van de overeenkomst wordt veroorzaakt door schending van deze overeenkomst door de klant;

   • MessageBird zal niet verplicht zijn enig vooruitbetaald saldo op de rekening terug te betalen; en

   • MessageBird behoudt zich het recht voor om ondanks de beëindiging resterende toegezegde vergoedingen in rekening te brengen.

  Verplichtingen van de klant

  • De Klant zal pay gebruiken voor de Cloud Communicatiedienst in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Order voor, het Dashboard en/of op de Site.

  • De klant erkent en begrijpt dat MessageBird:

   • is slechts een kanaal voor de transmissie van door de klant verzonden informatie, en MessageBird initieert de transmissie van informatie niet, selecteert de ontvangers van de transmissie niet, noch selecteert of wijzigt de informatie in de transmissie;

   • bij het gebruik van de Cloud Communicatiedienst is de Klant verantwoordelijk voor het bepalen of de Cloud Communicatiedienst geschikt is voor gebruik door de Klant in het licht van toepasselijke wet- en regelgeving, zoals, en zonder beperking, wetgeving inzake consumentenbescherming en telecommunicatie, zoals de Telephone Consumer Protection Act van 1991 (TCPA) en de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA), en MessageBird is niet aansprakelijk indien de Cloud Communicatiedienst niet voldoet aan dergelijke wet- en regelgeving.

  • De Klant mag de Cloud Communicatiedienst niet gebruiken of laten gebruiken om:

   • ongepaste inhoud doorgeven;

   • de integriteit of prestaties van de Cloud Communicatiedienst op enigerlei wijze te verstoren of te verstoren; en

   • toegang tot de Cloud Communication Service om een concurrerend product of dienst te bouwen dat kan concurreren met de diensten van MessageBird.

  • De Klant is als enige en volledig verantwoordelijk voor:

   • de inhoud van de communicatie die door de Afnemer of door een derde namens de Afnemer wordt verzonden en zal toezien op de voortdurende naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Afnemer zal adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat de Cloud Communicatiedienst direct of indirect wordt gebruikt voor onwettige doeleinden of in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving, of de Voorwaarden voor Applicaties van Derden; en

   • het verkrijgen en onderhouden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van zijn systemen naar MessageBird, en alle problemen, omstandigheden, vertragingen, mislukte leveringen en alle andere verliezen of schade die voortkomen uit of verband houden met de netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen van de klant of die door het internet worden veroorzaakt.

  • De Klant zal op eigen kosten alle veiligheidsmaatregelen nemen die nodig zijn om:

   • voorkomen dat onbevoegden en/of derden toegang krijgen tot de wachtwoorden, accounts of sleutels van de Klant tot het Platform en/of het Dashboard;

   • overmatig gebruik van de cloudcommunicatiedienst, zoals Denial-of-Service-aanvallen, voorkomen door waar nodig snelheidsbeperking toe te passen;

   • spam en frauduleus verkeer te voorkomen door zwarte lijsten, inhoudsfilters en andere passende controles toe te passen; en

   • zorgen voor tijdige opsporing van en reactie op beveiligingsincidenten, door tools voor beveiligingsmonitoring te implementeren en te beschikken over plannen en procedures om op beveiligingsincidenten te reageren.

  • De Klant zal regelmatig kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietests uitvoeren om ervoor te zorgen dat zijn implementatie van de Cloud Communication Service veilig is.

  • De klant zal MessageBird binnen vierentwintig (24) uur na het bekend worden van een inbreuk of beveiligingsincident waarbij de Cloud Communicatiedienst betrokken is, informeren door een e-mail te sturen naar security@messagebird.com.

  • De klant zal onmiddellijk alle informatie verstrekken waarom MessageBird redelijkerwijs verzoekt:

   • om te bevestigen dat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving nakomt; of

   • in antwoord op een verzoek van een wettelijke, regelgevende, zelfregulerende, overheidsinstantie, leverancier of exploitant van een telecommunicatienetwerk of -systeem.

  • De klant mag de Cloud Communicatiediensten niet gebruiken om diensten uit te voeren en/of door te verkopen die in wezen gelijk zijn aan de Cloud Communicatiediensten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MessageBird.

  • De Klant zal (i) voldoen aan alle toepasselijke internationale handelswetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) economische of financiële sancties, vereisten of handelsembargo's die van tijd tot tijd worden opgelegd, beheerd of gehandhaafd door de Amerikaanse overheidsinstanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse ministerie van Handel), de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie, het ministerie van Financiën van Hare Majesteit of enige andere relevante overheidsinstantie en (b) de wetten en voorschriften inzake exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en andere relevante overheidsinstanties. Department of Commerce), de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Her Majesty's Treasury of enige andere relevante overheidsinstantie en (b) de wet- en regelgeving inzake exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (gezamenlijk, (a) en (b), "Internationale Handelswetten"), en zal alle exportvergunningen en/of overheidsgoedkeuringen verkrijgen, indien nodig. De Klant garandeert en verzekert dat (i) hij of zijn directeuren, functionarissen, verbonden ondernemingen, werknemers of agenten niet genoemd worden op, of eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een persoon of entiteit die genoemd wordt op een lijst van aangewezen personen of entiteiten van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, of enige andere toepasselijke jurisdicties krachtens Internationale Handelswetten of anderszins het doelwit zijn van Internationale Handelswetten (een "Sanctiedoelwit") (ii) hij niet gevestigd, georganiseerd of woonachtig is in een jurisdictie waarvoor uitgebreide sancties gelden krachtens Internationale Handelswetten, en (iii) zij zal niet (a) eindgebruikers of andere personen of entiteiten toegang verlenen tot de Cloud Communicatiedienst of deze laten gebruiken als de eindgebruiker een Sanctiedoelwit is of (b) eindgebruikers of andere personen of entiteiten toegang verlenen tot de Cloud Communicatiedienst of deze laten gebruiken in strijd met Internationale Handelswetten of op een manier waardoor MessageBird of een van haar directeuren, functionarissen, filialen, werknemers of agenten Internationale Handelswetten zouden kunnen schenden.

  • In verband met het gebruik door de Klant van de WhatsApp Business Solution (WhatsApp-diensten), zoals geleverd door MessageBird, mag de Klant een externe dienstverlener (hierna aangeduid als 'Independent Software Vendor' en/of 'ISV') geen toegang verlenen tot de WhatsApp-diensten en de WhatsApp-berichten van de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door WhatsApp van een dergelijke ISV. MessageBird behoudt zich het recht voor het gebruik van de Whatsapp Services door de Klant onmiddellijk op te schorten indien de Klant actief is als ISV en/of een ISV inschakelt in verband met het gebruik van de WhatsApp Services zonder goedkeuring van WhatsApp. Voor alle duidelijkheid: als de Klant een ISV is, een ISV heeft ingeschakeld en/of van plan is een ISV in te schakelen in verband met het gebruik van WhatsApp-diensten, moet de Klant MessageBird onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijk gebruik, het betreffende gebruik van WhatsApp-diensten door de ISV stopzetten en ermee instemmen te voldoen aan aanvullende vereisten, waaronder het ondertekenen van de betreffende en toepasselijke aanvullende voorwaarden van WhatsApp, evenals het verstrekken van de benodigde informatie die nodig kan zijn om toegang te verlenen aan dergelijke ISV's. De Klant vrijwaart MessageBird uitdrukkelijk voor alle schade als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit de opschorting van WhatsApp Services door MessageBird wegens schending van deze voorwaarden en de voorwaarden van WhatsApp door de Klant. De Klant machtigt hierbij MessageBird expliciet om de Klantvoorwaarden van WhatsApp namens de Klant te accepteren.


Niet-openbaarmaking van vertrouwelijke informatie

 • De ontvangende partij gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de onthullende partij uitsluitend voor de levering of ontvangst van de Cloud Communicatiedienst en deelt deze informatie alleen op een "need-to-know" basis met haar werknemers, Filialen en andere contractanten, mits zij wettelijk verplicht zijn de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden.

 • De ontvangende partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken in verband met een bevoegde gerechtelijke of administratieve procedure, voor zover deze bekendmaking bij wet of rechtbank verplicht is, op voorwaarde dat de partij die de Vertrouwelijke Informatie moet bekendmaken, voor zover wettelijk toegestaan, (a) de andere partij hiervan onverwijld in kennis stelt en (b) redelijke inspanningen verricht om deze bekendmaking tot een minimum te beperken.

 • Vertrouwelijke informatie van een partij omvat geen informatie die:

  • publiekelijk bekend is of wordt anders dan door ongeoorloofde bekendmaking;

  • rechtmatig door een derde aan de ontvangende partij is bekendgemaakt zonder beperking op de bekendmaking; of

  • door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld, welke onafhankelijke ontwikkeling met schriftelijke bewijsstukken kan worden aangetoond.

 • Elke partij houdt alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op of verkregen is van de andere partij voor altijd geheim.


Gegevensbescherming

 • All personal data shared between the Parties shall only be used for the purposes of this Agreement. Each Party shall comply with the Gegevensbescherming Legislation.

 • De partijen erkennen dat MessageBird een gegevensverwerker is voor de verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers bij de levering van de Cloud Communication Service aan de klant.

 • De klant zal ervoor zorgen dat hij alle vereiste en geldige toestemmingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft verkregen wanneer deze vereist zijn voor de verwerking van persoonsgegevens door MessageBird voor de uitvoering van de Cloud Communicatiedienst. De klant erkent dat MessageBird het recht heeft alle elektronische communicatie die door de klant in het kader van de Cloud Communicatiedienst wordt verzonden of ontvangen te monitoren en te onderscheppen, teneinde de naleving van deze overeenkomst te controleren.

 • Voor zover MessageBird persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de klant, zal MessageBird de DPA naleven. De klant bevestigt dat hij de privacyverklaring van MessageBird, die te vinden is op de Site, heeft gelezen en ermee instemt.

 • MessageBird zal de persoonsgegevens van de Klant verwijderen na het einde van de levering van de Diensten, tenzij anders vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.


Eigendomsrechten, licenties en handelsmerken

 • MessageBird verleent hierbij aan de klant een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie gedurende de looptijd van deze overeenkomst om het Gelicentieerde Materiaal te gebruiken, die nodig zijn voor de klant om de Cloud Communicatiedienst te gebruiken zoals overeengekomen in deze overeenkomst.

 • Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behoudt MessageBird zich al haar rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Cloud Communicatiedienst en het Gelicentieerde Materiaal, met inbegrip van al haar gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Aan de Klant worden hieronder geen andere rechten verleend dan de uitdrukkelijk hierin uiteengezette.

 • De Klant heeft het recht op toegang tot en gebruik van het Gelicentieerde Materiaal onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 • De Afnemer zal geen Cloud Communicatiedienst of Gelicentieerd Materiaal verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, beschikbaar stellen, verhuren of leasen aan derden. Deze beperking is niet van toepassing op het gebruik van de Diensten door Filialen van de Afnemer op voorwaarde dat de Afnemer aansprakelijk blijft voor de handelingen en nalatigheden van zijn Filialen in verband met het gebruik van de Diensten door de Filialen.

 • Geen van beide partijen zal de handelsmerken, logo's of handelsnamen van de andere partij voor enig doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De klant stemt ermee in dat MessageBird, naar eigen goeddunken en met inachtneming van een tussen de klant en MessageBird van kracht zijnde geheimhoudingsverklaring, de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van de klant mag gebruiken in presentaties, marketingmateriaal, klantenlijsten, financiële rapporten en websitevermeldingen (inclusief links naar uw website) om het gebruik van de diensten door de klant aan te tonen.

 • MessageBird bevestigt dat zij alle rechten heeft met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal die nodig zijn om de rechten te verlenen die zij beweert te verlenen krachtens, en in overeenstemming met, de voorwaarden van deze Overeenkomst.


Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

 • Schadeloosstelling door MessageBird. MessageBird zal de klant verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van elke claim en bijbehorende kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die tegen de klant wordt ingediend of ingesteld in verband met de diensten, zoals door MessageBird krachtens deze overeenkomst aan de klant beschikbaar gesteld, als de diensten inbreuk maken op patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden krachtens de Nederlandse wetgeving. Indien MessageBird informatie ontvangt over een inbreuk met betrekking tot de Cloud Communicatiedienst, kan MessageBird, naar eigen goeddunken en zonder kosten voor de klant:

  • de Cloud Communicatiedienst te wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maakt op of zich onrechtmatig toe-eigent,

  • een licentie verkrijgen voor het voortgezette gebruik door de Klant van die Cloud Communicatiedienst in overeenstemming met deze Overeenkomst, of

  • het gebruik door de Klant van die inbreukmakende Dienst beëindigen na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen en de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de rest van de looptijd van de beëindigde abonnementen terugbetalen.

  De bovenstaande verplichtingen tot verdediging en vrijwaring zijn niet van toepassing voor zover een vordering voortvloeit uit of verband houdt met:

  • de gegevens van de klant en de eindgebruiker,

  • de toepassingen van derden,

  • schending van deze Overeenkomst door de Klant of een gebruiker,

  • wijzigingen van de Dienst door of voor de Klant,

  • het gebruik van de Cloud Communicatiedienst in combinatie met een ander product of dienst die niet door MessageBird wordt geleverd, of

  • het niet tijdig implementeren van wijzigingen, upgrades, vervangingen of verbeteringen die MessageBird aan de klant beschikbaar stelt.

  Deze clausule bepaalt de enige en exclusieve aansprakelijkheid van MessageBird, en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de klant, voor claims van derden met betrekking tot de service of deze overeenkomst.


Schadeloosstelling door de Klant. Customer shall be fully responsible, shall hold MessageBird fully harmless and shall fully reimburse MessageBird, without limitation, at its first demand, for all and any direct and/or indirect damages, costs, claims, expenses and other liabilities of MessageBird (including, but not limited to, fines, other penalties or damages resulting from any sanctions imposed on MessageBird or claims made against MessageBird, by any End-Users, and/or state authorities, Third-Party Applications and/or any other third parties) resulting from


 • elke bewering dat het gebruik van de Cloud Communicatiedienst door de Klant resulteert in een inbreuk op de rechten van een derde, met inbegrip van Eindgebruikers, wet of regelgeving, en/of

 • schending door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, en/of

 • elke inhoud in het bijzonder, elke Ongepaste Inhoud die door de Klant wordt verzonden, elk gebruik van Toepassingen van Derden.

 • Procedures voor schadeloosstelling. Aan de verplichtingen van de schadeloosstellende partij is de voorwaarde verbonden dat de schadeloosstellende partij (i) de schadeloosstellende partij, voor zover mogelijk, onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de vordering, en (ii) de volledige zeggenschap over de verdediging en de schikking aan de schadeloosstellende partij verleent (op voorwaarde echter dat de schadeloosstellende partij op eigen kosten een raadsman van haar keuze kan inschakelen).

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid. MessageBird kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden tegenover de klant, zijn contractuele partners of eindgebruikers voor:

  • storingen, fouten of vertragingen in de levering, verzending, heruitzending of ontvangst van de Diensten of delen daarvan, indien dit niet onder de SLA valt;

  • voor elke inhoud, in het bijzonder voor elke Ongepaste Inhoud die door de Klant wordt verzonden.


Beperking van aansprakelijkheid

 • De cumulatieve aansprakelijkheid van MessageBird jegens de klant voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of de Cloud Communicatiedienst, hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad, zal niet hoger zijn dan het totale bedrag van alle vergoedingen die aan MessageBird zijn betaald in overeenstemming met de overeenkomst en alle bestellingen op grond daarvan gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop een dergelijke aansprakelijkheid ontstaat. De klant erkent en stemt ermee in dat de verdeling van de risico's onder deze Overeenkomst het wezenlijke doel van deze clausule is en dat de Vergoedingen aanzienlijk hoger zouden zijn als MessageBird enige verdere aansprakelijkheid op zich zou nemen, anders dan in deze Overeenkomst uiteengezet.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, is geen enkele Partij ooit aansprakelijk (hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad - inclusief nalatigheid - of anderszins) voor indirecte schade, gevolgschade, verlies van inkomsten, zaken, verwachte besparingen of winsten, schade als gevolg van vorderingen van derden of verlies van gegevens.


Garanties

 • MessageBird geeft geen garanties, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de Cloud Communications Services, het Platform of de Diensten en MessageBird wijst uitdrukkelijk elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel af.

 • MessageBird garandeert uitdrukkelijk niet dat de Cloud Communicatiediensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, goed en/of tijdig door de eindgebruiker worden ontvangen. De klant erkent in dit verband dat MessageBird slechts functioneert als doorgeefluik voor de transmissie van elektronische communicatie.

 • Door gebruik te maken van onze Diensten, verklaart en garandeert de Klant dat hij een bedrijf en/of onderneming is en de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan. In geval van een verkeerde voorstelling van zaken door de klant met betrekking tot bovengenoemde bevestiging, behoudt MessageBird zich het recht voor deze Overeenkomst onmiddellijk te herroepen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten in verband met een dergelijke herroeping.

 • De Klant verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van en volledig voldoet aan alle lokale vereisten die van toepassing zijn op het gebruik van de Cloud Communications Services in de rechtsgebieden waar hij actief is.

 • De Afnemer garandeert en garandeert dat hij alle noodzakelijke licenties, toestemmingen en machtigingen die nodig zijn voor het gebruik van de Cloud Communicatiedienst heeft en zal behouden.


Overmacht

 • Behalve voor de betaling van Vergoedingen, wordt elke Partij vrijgesteld van elke tekortkoming of vertraging veroorzaakt door of het resultaat van oorzaken buiten haar redelijke controle in het geval (i) het niet had kunnen worden vermeden of gecorrigeerd door (a) de uitoefening van redelijke zorgvuldigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, daden van God, brand, overstroming, orkaan of andere natuurrampen, terroristische acties, wetten, bevelen, voorschriften, aanwijzingen of acties van overheidsinstanties met jurisdictie over het onderwerp hiervan, of enige burgerlijke of militaire autoriteit, nationale noodsituatie, opstand, rellen of oorlog, werkstakingen waarbij geen van de werknemers van de partijen betrokken is, algemene storing van telecommunicatie of digitale transmissieverbindingen, algemene storing van het internet, storing van applicaties van derden, storing van besturingssystemen, platforms, applicaties of netwerken van derden waarover MessageBird redelijkerwijs geen controle heeft, of (b) andere soortgelijke gebeurtenissen; Bovendien zullen de partijen worden vrijgesteld van toekomstige prestaties onder deze overeenkomst, indien (ii) een partij het onderwerp of doel wordt van economische of financiële sancties of beperkende maatregelen die worden beheerd of opgelegd door bevoegde overheidsinstanties, of (iii) de uitvoering van enig aspect van deze overeenkomst zou vereisen dat een partij bij deze overeenkomst een transactie aangaat met een persoon die voor vijftig procent (50%) of meer gezamenlijk eigendom is of wordt van een persoon die het doel is van economische of financiële sancties of beperkende maatregelen die worden beheerd of opgelegd door bevoegde overheidsinstanties of anderszins onderworpen is aan beperkende maatregelen.


Dwangmaatregelen

 • Beide Partijen erkennen dat elk ongeoorloofd gebruik van de Cloudcommunicatie of schending van de bepalingen inzake vertrouwelijkheid of intellectuele eigendom hierin onherstelbare schade voor de andere Partij kan veroorzaken, waarvan de omvang moeilijk is vast te stellen. Derhalve komen beide partijen overeen dat, naast alle andere rechtsmiddelen waartoe een partij wettelijk gerechtigd kan zijn, elke partij het recht heeft om in geval van een dergelijke schending een voorlopige voorziening te vragen.


Early Access en Beta producten.

 • MessageBird kan klanten zoeken om nieuwe diensten of functies te helpen testen. Indien MessageBird de klant vroegtijdige release of bètafuncties/services wil laten testen, zal MessageBird schriftelijk vragen of de klant dergelijke vroegtijdige release of bètafuncties/services wil testen. Producten voor vroege toegang en bètaproducten worden beschikbaar gesteld op een "as is" en "as available" basis en, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zonder garanties, schadeloosstellingen of contractuele verplichtingen van welke aard dan ook.


Proefperiode.

 • De rights and obligations set out in the Agreement apply naar de use of the Services in the Proefperiode. Customer is entitled to terminate the Agreement before the Trial Period expires free of charge. Failure to terminate the Agreement before the end of the Trial Period, as per the terms and conditions indicated in the Dashboard, the Bestelformulier, or on the Site will result in the applicable Fees to apply for the period agreed on the Site, Dashboard, or Order Form.


Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 • Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 • Rechtsgebied. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de bevoegde rechtbanken van Amsterdam exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.


Diverse

 • Kennisgevingen. De Partijen zullen alle mededelingen of kennisgevingen schriftelijk doen en dergelijke mededelingen of kennisgevingen zullen per e-mail worden verzonden naar de aangewezen adressen van de betreffende Partij zoals vermeld in het Bestelformulier of in het Dashboard of, op voorwaarde dat e-mail niet voldoende is, zal de levering persoonlijk gebeuren, per aangetekende post of per koerier. Een kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de eerste werkdag na verzending per e-mail. De Klant wordt geacht elke e-mail die naar een dergelijk e-mailadres is verzonden te hebben ontvangen, zodra MessageBird de e-mail verzendt, ongeacht of de Klant de e-mail daadwerkelijk ontvangt.

 • Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met deze overeenkomst, vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp daarvan. De volgende bijlagen kunnen door de partijen worden ondertekend:

  • Order Form

  • Bijlage gegevensbescherming (DPA)

 • Geen partnerschap. Niets in deze overeenkomst vormt of wordt geacht een partnerschap, joint venture of agentschap tussen de partijen te vormen en geen van hen is bevoegd de anderen op enigerlei wijze te binden.

 • Verklaring van afstand. Niet-uitoefening of vertraging bij de uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door een Partij zal niet gelden als een verklaring van afstand. Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel sluit geen andere of verdere uitoefening van dat of een ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uit. Een verklaring van afstand is niet geldig of bindend voor de partij die de verklaring van afstand verleent, tenzij deze schriftelijk is gedaan.

 • Scheidbaarheid. Indien een bepaling of een deel van deze Overeenkomst op enigerlei wijze onverbindend is of wordt, blijven de Partijen aan het overblijvende deel gebonden. De partijen vervangen het ongeldige of niet-bindende deel door bepalingen die geldig en bindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en het doel van deze overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of niet-bindende deel.

 • Wijzigingen en aanpassingen. MessageBird behoudt zich het recht voor de voorwaarden in deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen. MessageBird zal redelijke inspanningen leveren om de klant van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen, wat kan inhouden dat er een aankondiging op de website, in de applicatie of via e-mail wordt geplaatst. Wanneer de klant de Dienst blijft gebruiken na bekendmaking van de wijziging(en) door MessageBird, betekent dit dat de klant deze wijziging(en) aanvaardt.

 • Overdracht. De klant erkent dat MessageBird het recht heeft al haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen:

  • binnen haar groep van ondernemingen aan een Filiaal; of

  • aan een derde partij die alle of vrijwel alle activa van de overdrager verwerft die de uitvoering van de Cloud Communicatiedienst met zich meebrengt; Elke overdracht van de rechten en verplichtingen van de klant uit hoofde van deze overeenkomst is alleen van kracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van MessageBird.

 • Hiërarchie van documenten. Als er een conflict is tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen die zijn overeengekomen in een Bestelformulier of in het Dashboard, prevaleren de bepalingen in het Bestelformulier of die in het Dashboard.

 • Definities and Headings. Capitalized terms defined in this Agreement shall have the same meaning in all Schedules hereto, save where the context requires otherwise.


Bijlage inzake gegevensverwerking (DPA)

Deze Bijlage Gegevensverwerking is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens van Eindgebruikers die de Klant via de Diensten aan MessageBird verstrekt.

Termen als "persoonsgegevens", "verwerking", "gegevensbeheerder", "gegevensverwerker", "inbreuk op persoonsgegevens" enz. hebben de betekenis die eraan wordt toegekend onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming), met uitzondering van de definitie van subverwerker die uitdrukkelijk telecomdragers en andere telecomdienstverleners uitsluit die noodzakelijk worden geacht voor de werking van de Diensten, maar die, vanwege het feit dat dergelijke partijen slechts als doorgeefluik of als onafhankelijke gegevensbeheerder optreden, niet onder de definitie van gegevensverwerker vallen zoals vermeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien omvatten de definities van: "verantwoordelijke" omvat "bedrijf"; "verwerker" omvat "dienstverlener"; "betrokkene" omvat "consument"; "persoonsgegevens" omvat "persoonlijke informatie"; in elk geval zoals gedefinieerd in de CCPA.


MessageBird en de klant erkennen en komen overeen dat de uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen de partijen geen deel uitmaakt van een geldelijke of andere waardevolle vergoeding die tussen de partijen wordt uitgewisseld met betrekking tot de Overeenkomst of deze DPA. Voor alle duidelijkheid: MessageBird verkoopt de persoonlijke gegevens van de klant of de persoonlijke gegevens van eindgebruikers niet.

Klant en MessageBird erkennen en begrijpen beide dat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers ("betrokkenen"), die de klant naar MessageBird exporteert voor de levering van de Diensten, MessageBird optreedt als gegevensverwerker.


 • De klant draagt MessageBird hierbij op de persoonsgegevens van de betrokkenen te verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

 • MessageBird zal, met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt in verband met de diensten:

  • persoonlijke gegevens alleen op gedocumenteerde instructies van de klant verwerken, tenzij anders vereist door de wetgeving van een lid van de Europese Unie of door de wetgeving van de Europese Unie die op MessageBird van toepassing is om persoonlijke gegevens te verwerken;

  • alleen personeel met een "need-to-know"-toegang tot de persoonsgegevens verstrekken en ervoor zorgen dat al dit personeel dat toegang heeft tot persoonsgegevens of deze verwerkt, wettelijk verplicht is de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen;

  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risiconiveau dat de verwerking met zich meebrengt (en rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens) en op de schade die een inbreuk op de persoonsgegevens kan veroorzaken;

  • de Klant alle redelijkerwijs door de Klant gevraagde bijstand verlenen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de kennisgeving van inbreuken op persoonsgegevens, de beveiliging van de verwerking en het verlenen van bijstand aan de Klant bij de uitvoering van een relevante effectbeoordeling inzake gegevensbescherming;

  • de Klant redelijke bijstand verlenen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen jegens betrokkenen die hun rechten krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming uitoefenen. MessageBird zal technische en organisatorische maatregelen beschikbaar stellen om de klant in staat te stellen aan deze verplichtingen te voldoen via het account van de klant. De klant erkent hierbij en stemt ermee in dat verzoeken die door de klant via e-mail worden verstuurd, niet worden beschouwd als een geldig middel om zijn rechten uit te oefenen en dat dergelijke verzoeken niet door MessageBird zullen worden verwerkt. Voor alle duidelijkheid: de klant is als verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor de verwerking van verzoeken of klachten van betrokkenen met betrekking tot de persoonsgegevens van een betrokkene;

  • naar keuze van de klant persoonlijke gegevens en kopieën daarvan verwijderen of retourneren aan de klant bij beëindiging van de overeenkomst van de klant met MessageBird, tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving;

  • de krachtens de gegevensbeschermingswetgeving vereiste gegevens over de krachtens de overeenkomst en deze gegevensbeschermingsovereenkomst uitgevoerde verwerkingsactiviteiten bij te houden;

  • is het verboden de persoonsgegevens te bewaren, te gebruiken of bekend te maken voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn gespecificeerd, in deze DPA zijn uiteengezet, of anderszins door de gegevensbeschermingswetgeving zijn toegestaan, tenzij MessageBird hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke verplichting, in welk geval zij optreedt als gegevensbeheerder;

  • persoonsgegevens niet verder verzamelen, verkopen of gebruiken dan nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  • ten minste om de twee jaar de activiteiten van MessageBird op het gebied van beveiliging en verwerking van persoonsgegevens controleren, en de klant (op vertrouwelijke basis) op diens specifieke schriftelijke verzoek een samenvatting of een beschrijving van de resultaten van een dergelijke audit verstrekken. Een samenvatting van een ISO 27001:2013 auditrapport wordt geacht aan het verzoek van de Klant te voldoen. Om twijfel te voorkomen: de audit kan een interne audit zijn, of een audit uitgevoerd door een derde partij;

  • indien de samenvatting of beschrijving van de resultaten van de door MessageBird aan de klant verstrekte audit, overeenkomstig paragraaf 2(j) van deze DPA, de klant gegronde redenen geeft om aan te nemen dat MessageBird zijn verplichtingen onder deze DPA schendt, met betrekking tot de door de klant verstrekte persoonsgegevens, een onafhankelijke en gekwalificeerde derde partij die door de klant is aangewezen en door MessageBird is goedgekeurd, toestaan de toepasselijke verwerkingsactiviteiten van MessageBird op het gebied van persoonsgegevens te controleren, mits aan de voorwaarden onder artikel 3 van deze DPA is voldaan; en,

  • de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen als MessageBird een kennisgeving of mededeling van een overheids- of toezichthoudende instantie ontvangt die rechtstreeks betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgedragen en verstrekt door de Klant, door MessageBird of haar (sub)verwerkers, tenzij het bij wet verboden is de Klant van een dergelijke kennisgeving of mededeling op de hoogte te stellen.

 • De klant zal:

  • MessageBird ten minste twee (2) maanden voor het uitoefenen van het auditrecht van de klant onder paragraaf 2(k) van deze DPA op de hoogte stellen;

  • ervoor te zorgen dat een audit de bedrijfsvoering van MessageBird niet onredelijk verstoort; en,

  • alle kosten van een dergelijke audit dragen en pay .

 • De Klant verklaart en garandeert dat hij de Eindgebruiker ervan in kennis heeft gesteld dat de persoonsgegevens worden gebruikt of gedeeld in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1798.140(t)(2)(C)(i) van de CCPA. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten van de CCPA die op hem als voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing zijn.

 • Als de klant optreedt als gegevensbeheerder, garandeert de klant dat alle verwerkingsactiviteiten rechtmatig zijn, een specifiek doel hebben, en dat alle vereiste kennisgevingen en toestemmingen of anderszins passende rechtsgrondslagen aanwezig zijn om een rechtmatige overdracht van persoonsgegevens mogelijk te maken. Als de klant een gegevensverwerker is (in welk geval MessageBird optreedt als subverwerker), garandeert de klant dat de relevante gegevensbeheerder garandeert dat aan de in deze clausule genoemde voorwaarden wordt voldaan.

 • Gezien de aard van de Diensten kan voor het gebruik van de Diensten door de Klant en de Eindgebruikers van de Klant de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER nodig zijn; wanneer de uitvoering van de Diensten een doorgifte van persoonsgegevens aan subverwerkers buiten de EER inhoudt, geeft de Klant MessageBird hierbij een mandaat voor de duur van alle tussen de Klant en MessageBird bestaande overeenkomsten om namens de Klant EU-modelcontractbepalingen aan te gaan met subverwerkers buiten de EER, indien er geen andere passende doorgiftemechanismen onder de Gegevensbeschermingswetgeving van toepassing zijn.

 • Door middel van deze clausule geeft de Klant MessageBird een algemene schriftelijke machtiging voor het inschakelen van andere derden als nieuwe subverwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de voorwaarden van deze DPA. MessageBird zal geen subverwerkers inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens onder deze Overeenkomst zonder de Klant vooraf te informeren over elke voorgenomen wijziging betreffende de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de Klant de gelegenheid krijgt bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. De klant kan redelijkerwijs bezwaar maken tegen het gebruik door MessageBird van een nieuwe subverwerker (wanneer het gebruik van zo'n nieuwe subverwerker de bescherming voor Persoonsgegevens zoals voorzien in deze DPA zou verzwakken) door MessageBird hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen binnen vijf (5) werkdagen. Een dergelijke kennisgeving zal de redelijke gronden voor het bezwaar uitleggen. Als de klant bezwaar maakt tegen de nieuwe subverwerker, zal MessageBird te goeder trouw met de klant samenwerken om een commercieel redelijke wijziging in de levering van de Services beschikbaar te maken, die het gebruik van die voorgestelde subverwerker vermijdt. Als MessageBird niet in staat is om een dergelijke verandering binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst door MessageBird van de kennisgeving van de klant beschikbaar te stellen, kan elke partij de van toepassing zijnde functies van de services beëindigen die niet door MessageBird geleverd kunnen worden zonder het gebruik van de voorgestelde subverwerker.

 • De klant gaat specifiek akkoord met de inschakeling van de op https://www.messagebird.com/en-gb/legal/privacy#processorList genoemde entiteiten als subverwerkers van MessageBird voor de verwerking van persoonsgegevens. MessageBird zal de lijst van subverwerkers bijwerken wanneer een nieuwe subverwerker voor de verwerking van persoonsgegevens wordt ingeschakeld.

 • MessageBird zal alle beschikbare en passende contractuele maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wanneer een subverwerker wordt ingeschakeld:

  • de subverwerker zal alleen persoonsgegevens verwerken indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten of een deel daarvan, en voldoen aan de specifieke instructies die in de Overeenkomst zijn vermeld, en;

  • gegevensbeschermingsverplichtingen die een soortgelijke bescherming bieden als die in deze DPA, worden aan de subverwerker opgelegd door middel van een contract of een andere rechtshandeling krachtens de wetgeving van de EU of een lidstaat, waarbij met name voldoende waarborgen worden geboden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen op zodanige wijze dat de verwerking voldoet aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving.

 • MessageBird blijft krachtens deze DPA jegens de klant aansprakelijk voor de nakoming van de gegevensbeschermingsverplichtingen van zijn subverwerker.

 • MessageBird verklaart hierbij dat zij al haar contractuele beperkingen zoals uiteengezet in de CCPA begrijpt en deze zal naleven, voor zover van toepassing.

 • Details van de verwerking:

  • Onderwerp en doel van de verwerking: levering van de Diensten van MessageBird aan Klant.

  • Categorieën van persoonsgegevens: informatie over Eindgebruikers die de Klant via de Diensten aan MessageBird verstrekt.

  • Categorieën van betrokkenen: betrokkenen kunnen klanten van de Klant zijn, werknemers, leveranciers, en elke andere natuurlijke persoon die de Eindgebruiker van Diensten is, van wie de Klant persoonsgegevens verstrekt via het gebruik van de Diensten.

  • Duur van de verwerking: de persoonsgegevens worden verwerkt zolang dat nodig is voor de uitvoering van de Diensten, of zolang dat vereist is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.

 • Op deze Bijlage Gegevensverwerking is het Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam voor alle doeleinden die verband houden met deze DPA, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten die krachtens of in verband met de DPA worden gewezen.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

De right message -> naar de right person -> aan de right time.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.